Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa > Rektioverbejä > § 487 Sija määräytyy verbistä: ihastua ja verrata johonkin

§ 487 Sija määräytyy verbistä: ihastua ja verrata johonkin

Rektioverbin täydennyksen sija määräytyy verbin mukaan, riippumatta täydennyksen omasta luonteesta (» § 1225). Keskeisiä rektioverbejä luetellaan seuraavassa sijamuodoittain. Keskenään johtosuhteessa olevat intransitiivi- ja transitiiviverbit saavat normaalisti samat rektiotäydennykset, kun niitä käytetään toisiaan vastaavassa merkityksessä, esim. perustua johonkin ja perustaa päätelmänsä johonkin. Yleisin rektiosija on illatiivi:

 
Intransitiiviverbejä: eläytyä, erikoistua, hairahtua, ihastua, keskittyä, kiintyä, kuulua ’olla jäsen’, kyetä, kyllästyä, luottaa, mieltyä, myöntyä, nääntyä, osallistua, perehtyä, pettyä, pitkästyä, pohjautua, puuttua ’ryhtyä osalliseksi’, pystyä, rakastua, reagoida, ruveta, ryhtyä, sairastua, suhtautua, syyllistyä, tehota, tukehtua, turvautua, tuskastua, tuudittautua, tyytyä, törmätä, uskoa, vaikuttaa, varautua, varustautua, vedota, viitata, väsyä, yhtyä
 
Transitiiviverbejä: haastaa, kouluttaa, painostaa, pakottaa, patistaa, sotkea, suhteuttaa, velvoittaa, verrata, yllyttää
 
Intransitiivi- ja transitiiviverbien pareja: harjaantua – harjaannuttaa, integroitua – integroida, kohdistua – kohdistaa, liittyä – liittää, perehtyä – perehdyttää, perustua – perustaa, pukeutua – pukea, rajoittua – rajoittaa, samastua – samastaa, sekoittua – sekoittaa, sisältyä – sisällyttää, sopeutua – sopeuttaa, soveltua – soveltaa, suostua – suostuttaa ~ suostutella, sulautua – sulauttaa, tottua – totuttaa, tutustua – tutustuttaa, valmist(aut)ua – valmistaa

Elatiivirektio on mm. seuraavilla verbeillä (MA-infinitiivin elatiivi esiintyy useiden intransitiivisten ja transitiivisten verbien kanssa; » § 479).

 
Intransitiiviverbejä: haaveilla, huolehtia, hyötyä, iloita, johtua, kieltäytyä, kuulla, kärsiä, luopua, nauttia, pidättyä, pidättäytyä, pitää ’tykätä’, poiketa ’olla erilainen’, riippua, selvitä, selviytyä, seurata ’olla seurauksena’, sopia ’tehdä sopimus’, suoriutua, toipua, tykätä, uneksia, vastata ’olla vastuussa’, välittää
 
Intransitiivi- ja transitiiviverbin pareja: erota – erottaa, koostua – koostaa, parantua – parantaa, puhdistua – puhdistaa, vapautua – vapauttaa

Inessiivirektio on harvinainen, mutta siihen voi laskea seuraavat verbit:

 
Inessiivi: auttaa, kunnostautua, menestyä, onnistua, pärjätä, tukea

Ulkopaikallissijat ovat verbien rektiosijoina harvinaisia. Tyypillisempää on, että paikallissijainen täydennys on ulkopaikallissijassa silloin, kun sen tarkoite on elollinen. Jos verbi esiintyy enimmäkseen tällaisen elollisen täydennyksen kanssa, kuten antaa, lahjoittaa ja suoda, tämä tulee lähelle rektiota (» § 478). Ablatiivilausekkeen täydennyksekseen saavat verbit esiintyvät myös MA-infinitiivin elatiivin kanssa.

 
Allatiivi: altistua – altistaa, herkistyä – herkistää
 
Ablatiivi: suojautua, suojella, säästyä, varjella, välttyä

Predikatiiviadverbiaalia koskevaa rektiota on se, että vaikutelmaverbit kuten maistua ja tuntua (» § 488) vaativat sen sijaksi ablatiivia tai allatiivia, verbi osoittautua translatiivia ja arviointiverbit (» § 485) essiiviä tai translatiivia: pitää jotakin jonkinlaisena mutta katsoa jokin jonkinlaiseksi.

Huom. Puhtaan rektioverbin vastakohta on merkitykseltään abstrakti verbi, jonka täydennys on pakollinen mutta voi olla monissa eri muodoissa. Tällainen on ainakin verbi määräytyä: määräytyä perintötekijöistä ja olosuhteista ~ perinnöllisesti ~ tulojen mukaan ~ teholukujen keskiarvon perusteella ~ prosentteina bruttoansioista (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot