Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivien luokkia > Verbivastineelliset substantiivit > § 561 Verbivastineellisten substantiivien erityispiirteitä

§ 561 Verbivastineellisten substantiivien erityispiirteitä

Verbivastineellisten substantiivien erityisluonne ilmenee siinä, että niiden laajennukset vastaavat tehtävältään ja usein muodoltaankin verbin määritteitä ja täydennyksiä; silti niillä on substantiivin distribuutio ja ne saavat kongruoivan adjektiivimääritteen: jatkuvalla tekemisellä, loputtomalla rakkaudella. Asetelmaan 98 on koottu prototyyppisten, verbikantaisten ja muiden verbivastineellisten substantiivien keskeisiä ominaisuuksia (» § 573577, 587591).

Asetelma 98: Verbivastineelliset ja prototyyppiset substantiivit
  Substantiivityyppi
  Verbikantainen,
erit. teonnimi
Muu verbivastineellinen:
rakkaus, reaktio
Prototyyppinen
subst: talo, tyttö
Monikko ei täysin yleistä ei täysin yleistä produktiivista
Saa tavan adverbin +
Adverbiaalin sijainti jäljessä ~ edessä jäljessä jäljessä
Genetiivimääritteen
tulkinta
SUBJ ~ OBJ
(~ possessiivinen)
possessiivinen ~ SUBJ
(~ OBJ)
possessiivinen

Prototyyppisiä substantiiveja käytetään monikossa produktiivisesti, mutta verbivastineellisia ja varsinkin verbikantaisia teonnimiä rajallisemmin, monia lähinnä leksikaalistumissa (» § 225), esim. saada vihat päälleen; ministerin tulemiset ja menemiset; kuitenkin: Loukkaantumiset kuuluvat kuvaan (l). Prototyyppinen ja verbistä johtamaton verbivastineellinen substantiivi ovat samankaltaisia siinä, että ne eivät saa määritteeksi tavan adverbia (*kauniisti talo, *nopeasti rakkaus, *äkkiä reaktio) ja että paikallissijainen tai adpositiolausekkeen muotoinen adverbiaali esiintyy vain niiden jäljessä: artikkeli kieliopista, talo joen rannalla; rakkaus luontoon, kritiikki toisia kohtaan. Sen sijaan monet verbikantaiset teonnimet voivat saada määritteeksi tavan adverbin, esim. nopeasti juominen ~ juonti, ja paikallissijainen adverbiaali esiintyy sekä substantiivin edellä että jäljessä: lentoon lähtö, nousu huipulle (» § 590). Genetiivimääritteiden suhteen prototyyppiset substantiivit eroavat muista siinä, että ihmistarkoitteinen genetiivilauseke tulkitaan usein possessiiviseksi, esim. pojan kirja, kun taas verbistä johtamattomilla verbivastineellisilla possessiiviseksi tai subjekti‑, harvoin objektigenetiiviksi: pojan viha, lapsen toivo; toisten kritiikki. Verbikantaisilla tulkintavaihtoehdot ovat subjekti- ja objektigenetiivi, esim. naisen käyttäytyminen ~ käytös; lapsen hoitaminen ~ hoito, leksikaalistumissa usein possessiivinen: taiteenkerääjän maalaus (» § 573577).

Huom. Verbikorrelaatitonkin substantiivi voi ilmaista tapahtumaa tai tilaa: Vammat aiheutuivat [tälleistä toisiin matkustajiin, penkkeihin ja tukiputkiin] (L); [Tämän hetken virallinen totuus Mannheimin puoluekokouksesta] on se, että – – (l); – – [päätähden ystävyys ohjaajan kanssa] rikkoutui, – – (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot