Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Substantiivin adverbiaalit > Adverbiaalitäydennysten muoto > § 589 Abstraktien substantiivien täydennyksiä: usko tulevaan

§ 589 Abstraktien substantiivien täydennyksiä: usko tulevaan

Abstraktia lähdettä tai aihetta ilmaiseva substantiivin adverbiaali on elatiivisijainen NP, samoin esittävää kulttuurituotetta tai mentaalisen hahmotuksen tulosta ilmaisevien substantiivien adverbiaalit, esim. muisto lapsuudesta, toivo paremmasta, käsitys tilanteesta, epäily asiasta, tuomio huijauksesta, valokuva kesämökistä, teoria Sammosta. Myös adpositiolauseke on joskus mahdollinen: epäily asian suhteen, ilo tapahtuman johdosta, taistelu rauhan puolesta. Tällaiset adverbiaalit sijaitsevat aina substantiivin jäljessä.

 
Myös Sauberin sopimus Fordin kanssa antaa toiveita vahvasta noususta. (l) | Kouluttaja näyttää harjoitusvaljaisiin vyötetylle hyppääjälle valokuvia erilaisista laskuvarjon avautumishäiriöistä, – –. (l)

Monien verbivastineellisten substantiivien erosijainen adverbiaali, esim. toivo paremmasta, määritelmä rakkaudesta, suru läheisen kuolemasta, vastaa verbin objektia, esim. toivoa parempaa, määritellä rakkaus, surra läheisen kuolemaa, tai kommunikaatioverbeillä myös elatiivisijaista adverbiaalia: kertomus asiasta, vrt. kertoa asia ~ asiasta. Osa näistä substantiiveista saa myös määritteekseen objektigenetiivin: uuden elämän toivo, rakkauden määritelmä, vrt. *kuoleman suru, *asian kertomus. Myös osa kuva-tyyppisistä substantiiveista saa elatiiviadverbiaalin lisäksi genetiivimääritteen: kuva puusta ~ puun kuva, teoria mustista aukoista ~ mustien aukkojen teoria.

Kun abstraktiin substantiiviin liittyvä adverbiaali ilmaisee kohdetta, johon jotakin suunnataan tai johon päädytään, se on tyypillisesti illatiivi-, joskus allatiivi- tai translatiivisijainenkin NP, esim. oikeus elämään, reaktio tekoon, valmius muutoksiin, rakkaus kieleen, syy tekoon ~ teolle, nimitys lehtoriksi. Adverbiaalit sijaitsevat yleensä substantiivin jäljessä lukuun ottamatta minen-substantiiveja, esim. vastapuolen asiaan suhtautuminen (E) ~ vastapuolen suhtautuminen asiaan.

 
Syy naulojen hintaan selvisi pian. (l) | – – heiltä puuttui halu sovinnon etsimiseen. (k) | Minkä vuoksi hänellä ei ole vaihtoehtoa matkustamiselle. (k)

Monet inhimillisiä tunteita tai tekoja ilmaisevat substantiivit saavat adverbiaalikseen tulosijaisen postpositiolausekkeen. Postpositiona on useimmilla kohtaan, eräillä myös vastaan tai suhteen: ennakkoluulo, kiitollisuus, kritiikki, myötätunto, vastenmielisyys jotakin kohtaan; luottamus jotakin kohtaan ~ johonkin; odotus, toive jonkin suhteen; protesti, syytös jotakin vastaan.

Abstraktia suuntautumista ilmaisevat substantiivit voivat saada sekä tulo- että erosijaisen adverbiaalin, esim. neuvo ongelmaan ~ menettelytavoista, selitys asiaan ~ asialle ~ asian todenperäisyydestä. Adverbiaalit sijaitsevat substantiivin jäljessä.

 
Luovuutta on myös kyky nähdä vaihtoehtoisia ratkaisuja arkipäivän pieniin ja suuriin ongelmiin. (l) | – – lopullinen ratkaisu väitteiden todenperäisyydestä saadaan vasta eduskunnan oikeusasiamiehen Jacob Södermanin päätöksen jälkeen, – –. (l) | Herää epäilys, miten Suomessa kiinnostus työntekoon ylipäätään säilyy. (l) | – – kyselyssä on yli 120 kuntaa ja kuntayhtymää ilmoittanut kiinnostuksensa työaikakokeilusta. (l) | Järvisen mielestä naisten vähäinen kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan on yllättävää – –. (l)

Kahdenvälistä tai vastavuoroista suhdetta kuten peliä, kiistaa, yhteyttä, sopimusta tai etäisyyttä ilmaisevat substantiivit voivat saada adverbiaalikseen postpositiolausekkeen muotoisen adverbiaalin, joka ilmaisee keiden tai minkä välillä suhde vallitsee: A:n ja B:n välillä ~ kesken, A:n kanssa, eräillä myös A:n puolesta ~ vastaan. Vaihtoehtoinen ilmausmuoto on A:n ja B:n välinen x. Postpositiolausekkeen saavat adverbiaalikseen myös substantiivit, joiden keskeisenä merkityspiirteenä on energian suuntautuminen johonkin: kampanja asian puolesta ~ asiaa vastaan.

 
kiista Nesteen kanssa (l) | kärkikamppailu Kuusysin ja RoPS:n kesken (l) | Nokian sopimus Tyrrellin kanssa (l) | suhde puolueen ja sen jäsenen välillä (l) | Raja Venäjän kanssa (l) | Ero maailmankuvan ja maailmankatsomuksen välillä (A) | – – ero Suomen ja Etelä-Amerikan markkinoiden kesken (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot