Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina > § 593 Infinitiivilauseke: keino erottua muista, vapaus lähteä

§ 593 Infinitiivilauseke: keino erottua muista, vapaus lähteä

Abstrakti substantiivi voi saada laajennuksekseen A-infinitiivilausekkeen, eräät myös illatiivisijaisen MA-infinitiivilausekkeen (» § 506507). Monien tällaisten substantiivien merkitykseen sisältyy kohdistuminen tai suuntautuminen johonkin, esim. into lähteä, aihetta epäillä, velvollisuus maksaa verot. Osa infinitiivilaajennuksen saavista substantiiveista on verbikantaisia, esim. aikomus, uhkaus, ja niiden infinitiivilaajennus on verbin saaman täydennyksen analogian mukaisesti mahdollista analysoida täydennykseksi: aion ~ uhkaan lähteä. Tosin substantiivi esiintyy lauseessa yksinkin, joten siihen liittyvän infinitiivilausekkeen voi hahmottaa myös substantiivin määritteeksi. Selvää kriteeriä laajennuksen syntaktisen tyypin erottamiselle ei ole. Muiden kuin verbikantaisten abstraktien substantiivien infinitiivilaajennus on kuitenkin hahmotettavissa syntaktiselta statukseltaan pikemminkin määritteeksi kuin täydennykseksi: tapa liikehtiä, oma tyyli valmistaa ruokaa.

Vaikka substantiivin kantana tai korrelaattina olevan verbin täydennyksenä voisi olla vain A-infinitiivilauseke, ei tulosijaista NP:tä (lupasin lähteä ~ *lähtöön), moniin substantiiveihin voi liittyä molemmat: tarve muuttua ~ muutokseen (a). Monet muutkin abstraktit substantiivit saavat laajennuksekseen sekä A-infinitiivi- että tulosijaisen lausekkeen (b).

(a)
halu muuttua ~ muutoksiin | lupa lähteä ~ lähtöön ~ lähtemiseen | häneltä löytyy tahtoa tehdä se ~ yhteistyöhön ~ yhteistyön jatkamiselle ~ sen perustamiseksi
(b)
aihetta epäillä ~ epäilyyn ~ uudelle tulkinnalle | keino erottua muista ~ vaivan poistoon ~ tuskien lieventämiseksi | oikeus elää ~ perustoimeentuloon | peruste epäillä ~ epäilyyn ~ epäilylle | tilaisuus tutustua ~ teatterissa käymiseen ~ keskustelulle

Monilla verbeillä taas on täydennyksenä MA-infinitiivilauseke, mutta vastaavaan verbikantaiseen substantiiviin liittyykin A-infinitiivilauseke tai suuntasijainen adverbiaali (c). Muutamaan verbivastineelliseen substantiiviin liittyy niin A- ja MA-infinitiivi kuin suuntasijainen adverbiaalikin (d). minen-johdokseen voi liittyä MA-infinitiivilauseke, jos kantaverbi saa sellaisen (e).

(c)
innostus tehdä työ valmiiksi ~ musiikkiin vrt. innostua tekemään työ | luontainen taipumus teoretisoida ~ hyvään
(d)
kiire oppia ~ opiskelemaan ~ kouluun vrt. kiirehtiä opiskelemaan
(e)
Tiedusteluoperaatioiden suunnittelussa piti tietenkin huomioida kahden tankkerin – – lähettäminen odottelemaan jokaiseen laskettuun tankkauskohtaan – –. vrt. lähettää odottelemaan (l) | Populismi. Väestön vietteleminen kannattamaan asiaa, joka on sen perusetujen vastainen. (l) vrt. vietellä kannattamaan

Modaalisissa rakenteissa esiintyvistä adjektiiveista johdettuihin ominaisuudennimiin liittyy A-infinitiivilauseke (f) tai myös illatiivisijainen adverbiaali (g) (» § 508509).

(f)
vaikeus ~ helppous käsitellä viulua vrt. vaikea käsitellä
(g)
mahdollisuus muuttua ~ muutokseen vrt. mahdollinen toteuttaa

Toisaalta eräät suuntautumista tai taipumusta ilmaisevat adjektiivikantaiset substantiivit saavat A-infinitiivin ja adjektiivi puolestaan MA-infinitiivin. Molemmissa tapauksissa mahdollinen on myös tulosijainen adverbiaali.

(h)
alttius sairastua ~ allergioille vrt. altis sairastumaan ~ allergioille | halukkuus lähteä ~ muutoksiin | vapaus lähteä ~ omiin valintoihin | rohkeus olla oma itsensä ~ koskille lähtöön

Lisäksi A-infinitiivilauseke toimii aikaa tai paikkaa merkitsevien substantiivien kuten tie, matka, reitti, päivä, hetki määritteenä olla-verbillisissä lauseissa silloin, kun substantiivilla on arvottava adjektiivimäärite, esim. Tämä on hyvä tie juosta; Nyt on oikea hetki lähteä (» § 510). Tarkoitusta ilmaisevissa lauseissa infinitiivilauseke määrittää tilaisuutta tai varallisuutta ilmaisevia substantiiveja kuten paikka, tila, vara, raha myös ilman adjektiivimääritettä: Nyt on aika juhlia; Etsin paikkaa asua (E); Hänellä ei ollut rahaa ostaa ruokaa eikä lääkkeitä lapselleen (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot