Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Substantiivin määritteet ja täydennykset > § 564 Yleiskatsaus substantiivilausekkeen järjestykseen

§ 564 Yleiskatsaus substantiivilausekkeen järjestykseen

Substantiivin täydennysten ja määritteiden keskinäistä järjestystä käsitellään kulloisenkin laajennustyypin tarkastelun yhteydessä. Asetelmissa 100 ja 101 on esitetty tavallisimmat laajennusten järjestykset prototyyppisen ja verbikantaisen substantiivin muodostamassa lausekkeessa.

Asetelma 100: Prototyyppisen substantiivin muodostaman NP:n rakenne
Tarkenne Adj.-/gen.määrite Edussana ADVLI ADVLI
se yksi hauska pieni poika   Raahesta
ne kaikki viisi vanhaa artikkeliasi kieliopista 80-luvulta
kaikki ne viisi vanhaa puista pöytää   ullakolla
ketkä kaikki suositut laulajat   90-luvulta
tytön tiistainen kiinan kurssi   työväenopistossa
laihduttajan hikinen 2 km:n lenkki   metsässä
Sarakkeessa ”Adj.-/gen.määrite” genetiivimäärite tarkoittaa muuta kuin possessiivista genetiivimääritettä, joka on tarkentava.
Asetelma 101: Verbikantaisen substantiivin muodostaman NP:n rakenne
Tarkenne Adj./gen.- määrite Obj.gen./ advlitäydennys Adj.- määrite Edussana ADVLI/lause
tämä nuorten liiallinen alkoholin   käyttö viikonloppuisin
nuorten   alkoholin liiallinen käyttö viikonloppuisin
serkun äkillinen Ruotsiin   muutto Kemistä 60-luvulla
ministerin kaikki uudet     ehdotukset uusiksi laeiksi
taitelijan onnistunut Oulun     näyttely  
lapsen vakaa     usko että pian sataa
sama vanha, kulunut     kysymys voinko tulla

Tarkenteilla eli tarkentavilla määritteillä on muuta lauseketta täsmentävä tehtävä; ne sijaitsevatkin tavallisesti muiden määritteiden edellä. Tarkenteina esiintyvät demonstratiiviset pronominit tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne sekä indefiniittiset eräs, joku, yksi, interrogatiivipronominit sekä kvantifioivat määritteet eli numeraalit ja kvanttoripronominit (» § 569572). Myös possessiiviset ja subjektigenetiivit voidaan määräisyytensä ansiosta lukea tarkenteisiin (» § 576). Tarkenteilla on oma keskinäinen järjestyksensä; tavallisesti pronominitarkenne on ensin, ja kvanttori- ja genetiivimääritteen paikat voivat vaihdella:

 
se yksi pieni poika | nämä kaikki viisi Liisan artikkelia | nämä Liisan kaikki viisi artikkelia | ketkä kaksi Suomen presidenttiä | ministerin joka-aamuinen kahvin juonti | mummin kaikki vanhat kirjat

Objektigenetiivi sijaitsee verbikantaisen substantiivin edellä tai edeltää adjektiivimääritettäkin: liiallinen alkoholin käyttö, alkoholin liiallinen käyttö. Paikallissijainen adverbiaalitäydennys on sen sijaan aina välittömästi edussanan edellä tai jäljessä: kiireinen matkalle lähtö ~ kiireinen lähtö matkalle, luja usko huomiseen.

Huom. Suhdetta ilmaisevista substantiiveista ja niiden genetiivimääritteistä voi kehittyä postpositiolausekkeita, esim. kuusen juurella, ministerin rinnalla (» § 688, 693).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot