Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Genetiivimääritteet > Possessiivinen ja muuta kuuluvuutta ilmaiseva genetiivi > § 574 Omistussuhde vs. liittyvyys: tytön kirja, suomen kieli

§ 574 Omistussuhde vs. liittyvyys: tytön kirja, suomen kieli

Kun prototyyppistä substantiivia määrittää elollistarkoitteinen genetiivilauseke, näiden suhde on tavallisesti possessiivinen eli hahmottuu varsinaiseksi tai erottamattomaksi omistukseksi taikka omistamisen kaltaiseksi kuuluvuudeksi (a). Kun määritteenä on elotontarkoitteinen genetiivilauseke, suhde ilmaisee muuta kuuluvuutta tai liittyvyyttä (b). (» § 1232; omistuksesta myös » § 986, 1247.)

(a)
Bill Gatesin omaisuus (l) | Jostain syystä minun pöytäni on siivottu – –. (E) | Hänen kätensä teki laajan kaaren – –. (k) | vahtimestarin kopissa (l) | keskiluokan maailmankatsomus (a)
(b)
Suomen markka | keskiyön utuinen hämärä (k) | Aatonaatto on vuoden virallinen livistyspäivä (L) | Viron ensimmäisen itsenäisyyden aikana (l) | Taideteollisen korkeakoulun opiskelija Pasi Ketonen sai Volvo-Auto Oy:n ensimmäisen muotoilustipendin ja opintomatkan Renaultin muotoiluosastolle Pariisiin. (l)

Genetiivimäärite vastaa merkitykseltään myös paikallissijaista adverbiaalia: lapsen kuva ~ kuva lapsesta (c). Lisäksi genetiivimäärite voi täsmentää edussanan ilmaisemaa luokkaa tai laatua. Tällöin lauseke vastaa luonnehdittavan ja luonnehdinnan välistä suhdetta, esim. Nilsiän kaupunki, vrt. Nilsiä on kaupunki (d).

(c)
ystävän kuva ~ kuva ystävästä | suomen kielen kielioppi ~ kielioppi suomen kielestä | epäonnistumisen pelko ~ pelko epäonnistumisesta | keskeyttämisen syy ~ syy keskeyttämiseen | Rovaniemen juna ~ juna Rovaniemelle
(d)
Nilsiän kaupunki | suomen kieli | tupakoinnin pahe

Tällaisille läheinen on myös tyyppi leivän kyrsä ~ leivänkyrsä, tytön tyllerö, jossa edussana tai ‑osa kuvailee määritteen tai määriteosan ilmaisemaa tarkoitetta (» § 423).

Genetiivimäärite voi ilmaista, minkä suuruinen entiteetti substantiivilausekkeen edussanan tarkoite on. Määritteenä on mittaa tai määrää ilmaisevan substantiivin genetiivimuoto yksin tai lukusanan kanssa (e). Ryhmäsanojen yhteydessä genetiivimäärite ilmaisee, mistä joukosta on kysymys (f) (vrt. partitiivisijaisen täydennykseen sisältävään ilmaukseen kuten joukko poikia » § 592).

(e)
kahden päivän loma | viiden vuoden tuomio (l) | runsaan tunnin matka (l) | muutaman kilometrin matka kauppaan (l) | montako litran tölkkiä (k) | kahdentoista kilon joulukinkku (k) | yli viiden prosentin virhe (l) | kymppitonnien mätkyt (l)
(f)
Satapäinen lokkien parvi (l) | Pieni pahanpuhujien joukkio pystyy terrorisoimaan koko yhteisöä. (l) | Nyt minulla on sadan ihmisen kuvausryhmä. (l)

Ryhmän (e) kaltaisissa tapauksissa lausekkeen edussanan tarkoitteena on entiteetti, jonka tiettyä ominaisuutta konventionaalisesti mitataan kyseisellä mittayksiköllä, esim. 7 pisteen vauva, 60 sentin postimerkki. Esimerkiksi sellaiset mittaa tarkoittavan genetiivimääritteen sisältävät ilmaukset kuin ?50 cm:n vauva tai ?kahdeksankymmenen kilon mies eivät ole vakiintuneita, vaikka pituutta ja painoa kyseisenlaisilta olioilta mitataankin (vrt. kahden kilon hauki; toisaalta esim. 80-kiloinen mies). Adjektiivin genetiivitäydennyksistä kuten kilon painoinen » § 609.

Huom. Oma kiteytynyt tyyppinsä on korostavan genetiivimääritteen sisältävä lauseke, jossa edussana ja monikollinen määrite ovat sama lekseemi: kuningasten kuningas, juhlien juhla. Tyypin merkitys on ’paras jonkin kyseiselle entiteetille leimallisen ominaisuuden suhteen’.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot