Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Substantiivin määritteet ja täydennykset > § 563 Määrite vs. täydennys substantiivilausekkeessa

§ 563 Määrite vs. täydennys substantiivilausekkeessa

Prototyyppisellä substantiivilla kuten auto, talo on vain määritteitä, ei täydennyksiä. Myös relationaaliset substantiivit kuten äiti, veli, serkku, pääty, nokka ja pohja saavat lauseessa vain määritteitä, vaikka niiden merkitykseen sisältyy suhde johonkin: ’jonkun äiti’, ’jonkin pohja’ jne. Täydennyksinä voi kuitenkin pitää ainakin sellaisia verbikantaisten substantiivien laajennuksia, jotka vastaavat verbin rektiotäydennyksiä, esim. osallistuminen + ILL ~ ALL, huolenpito + ELA, sekä siirtymistä kuvaavan kantaverbin suuntasijaisia täydennyksiä (» § 587590). Toisaalta verbikantaisen substantiivin genetiivilaajennukset katsotaan määritteiksi objekti- ja subjektitulkintaisissa tapauksissa (» § 575577). Seuraavassa täydennykset on lihavoitu:

 
[Johdon optioiden siirto lapsille] estetään lailla. (L) | Olen antanut määräyksen [Punaisen Ristin lipun nostamisesta sairaaloiden katolle]. (k) | Muutto kaupungista varuskuntalähiöön synnytti suoranaisia sosiaalisia ongelmia – –. (L)

Täydennyksiä saavat myös osa‑, ryhmä- ja mittasanat, esim. osa ihmisistä, joukko nuoria, lasi viiniä (» § 592).

Kaikkia substantiivin adverbiaaleja ei voi yksiselitteisesti luokittaa joko määritteiksi tai täydennyksiksi. Tällaisia ovat mm. kognitiivisen toiminnan tulosta tai kuvaa ilmaisevien substantiivien adverbiaalit: ohjeita lasten korvatulehdusten hoitoon, kirja rauhasta, mielikuva hyvästä lomasta, piirros eläimen päästä (» § 587).

Asetelma 99 esittää substantiivin eri laajennustyypit, joista osa esiintyy substantiivin edellä, osa jäljessä ja osa kummalla puolella tahansa. Seuraavissa pykälissä tarkastellaan lähemmin substantiivilausekkeen rakennetta. Interrogatiivisia, demonstratiivisia ja kvantifioivia tarkenteita käsitellään vain niiden syntaktisen sijoittumisen kannalta. Demonstratiivipronomineista » § 720725, interrogatiivipronomineista » § 734, kvanttoripronomineista » § 740758; numeraaleista » § 790, määräisyyden osoittamisesta » § 14091420.

Asetelma 99: Substantiivin laajennuksen sijainti NP:ssä
Laajennuksen tyyppi Edellä Jäljessä Esimerkkejä
Taipumaton adjektiivi + pikku tytöllä, ensi suudelmassa
Kongruoiva adjektiivi- tai partisiippimäärite + pienellä tytöllä, hyviä oivalluksia, talon rakentaneille miehille
Demonstratiivinen määrite + tuolla tytöllä, siihen paikkaan
Kvantifioiva määrite + kaikilla tytöillä, kahdella pojalla
Interrogatiivinen määrite + kenelle tytölle, missä maassa
Nimikemäärite + presidentti Haloselle, missi Lolan
Tukisubstantiivin määrite + sanassa rakkaus, merkkiä @
Genetiivimäärite + omenan syönti, lapsen itku, ohjaajan ilot, markan lantti
Adverbiaali 1 + + kaupassa käynti, lähtö Iihin ulkona tupakointi, tupakointi ulkona
  2 + suhde elämään, matka rajan taakse, osa leivästä, käsitys elämästä tuttava Iistä, konsertti huomenna
Infinitiivilauseke + oikeus elää, kiire syömään
että-lause + ajatus että hän tulee
Interrogatiivilause + epäilys tuleeko hän
Relatiivilause + ihminen joka on onnellinen
kun-lause + se päivä kun tapasimme
Adverbiaalin sijainnin valinnaisuus koskee lähinnä teonnimiä: kylässä käynti ~ käynti kylässä (ryhmä 1).

Huom. Kun substantiivilausekkeet ovat keskenään appositiosuhteessa, kumpikaan ei määritä toista: [Suomen yksi kansallisruoka] [nakkimakkara] ei ole hyvää ravintoa lapsille (l); – – sehän koskettaisi myös [meitä] [suomalaisia] (l) (» § 601). Myöskään muut lisäyssuhteet eivät ole määritesuhteita. (» § 1059.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot