Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Substantiivin määritteet ja täydennykset > § 562 Substantiivilausekkeen rakenteesta

§ 562 Substantiivilausekkeen rakenteesta

Substantiivin kuvaamia olioita tai asioita luonnehditaan tai täsmennetään erityyppisillä ilmauksilla, joita syntaksin tasolla kutsutaan substantiivin määritteiksi ja täydennyksiksi eli yhteisesti laajennuksiksi. Substantiivista ja sen laajennuksista syntyvä kokonaisuus on substantiivilauseke, NP, jossa substantiivi on edussanana, esim. korkea talo, musiikkia kaikkiruokaisille, kaupunkiin muuttaminen kesän jälkeen. Yksinkertaisimmillaan NP koostuu yhdestä substantiivista, esim. talo, mutta laajennukset saattavat muodostaa hyvinkin monikerroksisia rakenteita. Kieliopillisia rajoituksia laajennusten määrälle ei ole. Seuraavissa esimerkeissä hakasulkeisiin merkityt jaksot ovat kokonaisuudessaan NP:itä, mutta ne saattavat itsekin koostua monista lausekkeista. NP:n edussana on kursivoitu.

 
[Sota] siis jatkuu (l) | [yli kuusi vuotta kestänyt Iranin ja Irakin välinen verinen sota] (l) | [Uusseelantilaisen Alan Duffin romaanin filmatisointi hajoavasta maoriperheestä Aucklandin slummeissa] (L) | [Raiskaajansa puukottamisesta Juvan käräjäoikeudessa viideksi vuodeksi vankeuteen tuomitun N:n jutun hovioikeuskäsittely] alkaa tänään. (L) | [Suunnitelmaan] kuuluu [ajo loistoautolla korkeatasoiseen hotelliin], [käynti teatterissa, oopperassa tai jossakin vastaavassa], [kiertoajelu Helsingissä], [ostosretki huipputavarataloissa], [lounas Aralan kanssa huippuluokan ravintolassa], [voittoshekin luovutus kakkukahvin kera] ja lopuksi [matka loistoautossa takaisin jonkin julkisen liikennevälineen pysäkille]. (l)

Substantiivin lauseasemissa olevat pronominit taipuvat sijassa ja luvussa substantiivin tapaan. Ne muodostavat tällöin NP:n, mutta eivät saa substantiivin tavoin etumääritteitä: *ihana hän, *sellaisessa siinä. Erotukseksi pronominin muodostamista lausekkeista substantiivin muodostamia lausekkeita kutsutaan (täysiksi) leksikaalisiksi NP:iksi (» § 442).

Huom. Fennistisestä perinteestä poiketen tässä kieliopissa ei substantiivin määritteitä kutsuta attribuuteiksi, sillä eri sanaluokkien sanojen laajennuksia ei erotella eri termein. Perinteisessä kieliopissa verbillä on adverbiaaleja ja substantiivilla attribuutteja (ja attributiiveja), mutta tässä substantiivilla katsotaan muiden sanaluokkien sanojen tapaan olevan laajennuksia. Ne ovat genetiivi- ja adjektiivimääritteitä, esim. naisen pitkä elämä, ja adverbiaalitäydennyksiä ja -määritteitä, esim. usko huomiseen; tuttava rajan takaa, konsertti eilen. Näin esim. verbin ja siitä johdetun substantiivin samanfunktioiset laajennukset ovat myös samannimisiä:

 
Adverbiaalitäydennyksiä: käydä ~ käynti parvekkeella
Adverbiaalimääritteitä: tupakoida ~ tupakointi parvekkeella

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot