Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Yleistä > § 740 Mitä kvanttoripronominit ovat?

§ 740 Mitä kvanttoripronominit ovat?

Kvanttoripronominit kvantifioivat eli ilmaisevat jotakin tarkoitetun joukon suuruudesta suhteessa ilmauksen potentiaaliseen viittausalaan. Esimerkiksi ilmaus kaikki puut tarkoittaa puheena olevaa puujoukkoa kokonaisuudessaan, muutama puu yhtä suurempaa mutta ei kovin suurta puumäärää ja moni puu suhteellisen suurta osaa puista. Useimmat kvanttoripronominit ovat samalla indefiniittisiä, eivät kuitenkaan ’kaikki’-merkityksiset eli universaaliset kvanttoripronominit.

Kvanttoripronominien alaryhmät esitellään asetelmassa 124. Useimmissa ryhmissä on pronomineja, joista käy ilmi, millaista joukkoa kvantifiointi koskee. Pronomini molemmat ja kumpi-vartalon sisältävät pronominit rajaavat kvantifioinnin kahden jäsenen joukkoihin. Muut saman ryhmän pronominit, esim. jokainen, implikoivat että joukko on kahta suurempi. Ku(ka)-vartalon sisältävät pronominit kuten (ei) kukaan rajaavat puheen ihmisiin, samoin osittain joku (» § 748).

Asetelma 124: Kvanttoripronominien ryhmät
Indefiniittiset jompikumpi joku, jokin » § 746 
Universaaliset kumpikin, molemmat jokainen, kaikki, kukin » § 750 
Kieltohakuiset kumpikaan kukaan, mikään » § 757 
Samantekevyyden pronominit kumpi tahansa kuka tahansa, mikä vain » § 759 
Lukumäärän pronominit jokunen, muutama;harva, moni, useampi » § 762 
Vasemmalla kahden jäsenen joukkoa edellyttävät pronominit, oikealla esimerkkejä muista.

Kvanttoripronomineja on kuvattu logiikan universaalisen ja eksistentiaalisen kvantifikaation käsitteillä. Eksistentiaalista kvantifikaatiota ’on ainakin yksi johon sanottu pätee’ vastaavat indefiniittiset pronominit joku, jokin, eräs, yksi ja jompikumpi. Universaalista kvantifikaatiota ’sanottu pätee koko joukkoon’ vastaavat universaaliset kvanttoripronominit jokainen, kaikki, joka, kukin, kumpikin ja molemmat. Kieltohakuiset pronominit kukaan, mikään, yksikään ja kumpikaan ilmaisevat kieltolauseessa, että kielto pätee koko tarkoitejoukkoon. Tällöin universaalisen ja eksistentiaalisen ero kumoutuu: ’kaikkiin pätee, että sanottu ei päde’ on sama kuin ’ei ole sellaista, johon sanottu pätee’:

 
Indefiniittinen Kieltohakuinen Universaalinen
Kai joku suostuu. Jospa kukaan ei suostu. Kai jokainen suostuu.
Tässä on jotakin uutta. Tässä ei ole mitään uutta. Tässä on kaikki uutta.
Jompikumpi näistä kelpaa. Kumpikaan näistä ei kelpaa. Kumpikin näistä kelpaa.

Samantekevyyden pronomineilla, jotka koostuvat pro-sanasta ja tahansa-, hyvänsä‑tyyppisestä osasta, on sekä universaalisten että eksistentiaalisten kvanttorien merkitysominaisuuksia. Lukumäärän kvanttoripronominit ilmaisevat summittaista tai suhteellista määrää; niistä monet ovat lähellä numeraaleja ja adjektiiveja.

Kvanttoripronominien määritteitä ovat pronomineihin kaikki, koko ja jokainen liittyvät asteen ja likimäärän ilmaukset, esim. aivan kaikki, melkein jokainen, ja adjektiivimaisten usea- ja harva-sanojen määritteet kuten aika ja varsin. Muuten pronominit eivät saa määritteitä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot