Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Kvanttoripronominien syntaksia > Pronomini lisäyksenä > § 745 Me olemme kaikki samanlaisia

§ 745 Me olemme kaikki samanlaisia

Universaaliset pronominit kaikki, jokainen, kukin, molemmat, kumpikin, kieltohakuiset kukaan, mikään ja joskus muutkin kvanttoripronominit voivat olla erillään substantiivilausekkeesta, jonka tarkoittamaa joukkoa ne kvantifioivat. Tämä NP on tyypillisesti ennen finiittiverbiä ja kvanttoripronomini verbin jäljessä (a). Pronomini voi myös välittömästi seurata substantiivilauseketta (b). Näin käytetty kvanttoripronomini on syntaktiselta kannalta lisäys (» § 1052). Esimerkeissä (a–b) lisäys osoittaa sanotun koskevan distributiivisesti jokaista mainitun joukon jäsentä tai useimpia niistä.

(a)
Meillä on kummallakin omat harrastuksemme. (l) | – Viipurissa oli paljonkin ulkomaalaisia, Andy valistaa. Nyt he ovat useimmat täällä emä-Suomessa, – –. (k)
(b)
Hän pelkää myös, että tytär joutuu käymään ala-asteen kolme viimeistä vuotta jokaisen eri koulussa. (l)

Lisäyksenä oleva ja substantiivilausekkeeseen kuuluva kvanttoripronomini eroavat usein vain siinä, että lauseen informaatiorakenne on erilainen (c). Aina kumpikin vaihtoehto ei kuitenkaan ole kieliopillisesti mahdollinen. Muodoltaan yksikölliset pronominit jokainen, kukin ja kumpikin esiintyvät lisäyksinä monikollisen mutta tarkenteina yksiköllisen NP:n kanssa (d). Lisäyksenä toimiva pronomini ei vastaa tarkenteena toimivaa myöskään silloin, kun NP on rinnasteinen (e).

(c)
Peruslagerit ovat kaikki hyvin samanlaisia, – –. (l) ~ Kaikki peruslagerit ovat hyvin samanlaisia.
(d)
Osallistuvat taiteilijat ovat jokainen saaneet museosta oman, erillisen tilansa. (l) vrt. jokainen osallistuva taiteilija | Rivitalokodissa Tallinnan Nõmmella asuvat Martinsonit ovat kumpikin saamassa sukunsa omaisuutta takaisin – –. (l) vrt. kumpikin Martinson
(e)
Jupit ja ultrat ovat molemmat hyvin merkkitietoisia kuluttajia. (l) ≠ Molemmat jupit ja ultrat ovat hyvin merkkitietoisia kuluttajia.

Huom. Substantiivista irrallisia kvanttoripronomineja on nimitetty ajelehtiviksi kvanttoreiksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot