Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Universaaliset kvanttoripronominit > Kaikki > § 750 Yleiskäyttöinen pronomini, yksiköllinen tai monikollinen

§ 750 Yleiskäyttöinen pronomini, yksiköllinen tai monikollinen

Universaaliset kvanttoripronominit ilmaisevat, että sanottu pätee koko puheena olevaan joukkoon. Yleiskäyttöisin universaalinen kvanttoripronomini on kaikki. Se eroaa muista universaalisista pronomineista siinä, että sillä kvantifioidaan myös jaollisia entiteettejä, siis ainetta ja jaollisina esitettyjä abstraktioita. Ryhmän (a) esimerkeissä kaikki koskee jaollista tarkoitetta, ryhmän (b) esimerkeissä joukkoa, niin itsenäisenä kuin tarkenteenakin.

(a)
Tietenkin kaikella on syynsä. (k) | Nuoret saavat kiittää kaikesta Muuramen kuntaa, – –. (l) | Huuhtele salaatit huolellisesti ja valuta tarkasti kaikki vesi pois pyyhkeen päällä tai salaattilingossa. (l) | En pysty karistamaan kaikkea häpeää yltäni tätä kirjoittaessani, – –. (k)
(b)
Kaikilla oli kiire rintamalle, eikä kenelläkään näyttänyt olevan aikaa minulle. (k) | Kaikista ei tule mestaripalloilijaa, – –. (l) | Nyt olisikin sitten pitänyt olla ruista kaikilla pelloilla. (l) | Kaikista näiden sivujen tehtävistä arvotaan oikein ratkaisseiden kesken rahapalkinto puhtaana käteen, – –. (L)

Jaollista tarkoitettaessa kaikki käyttäytyy yksiköllisen, joukkoa tarkoitettaessa taas monikollisen sanan tavoin. Tämä näkyy pronominin määrittämän nominin luvusta (c). Nominatiivissa kaikki-pronominilla on vain yksikkömuoto. Kun se on yksin subjektina, kvantifioitavan tyypin ilmaisee verbin tai predikatiivin kongruenssi (d).

(c)
Jaollinen: yksikkö Joukko: monikko
kaikki vesi, kaikkea häpeää kaikki pellot, kaikista tehtävistä
kaikelle muulle kaikille muille
(d)
Jaollinen: predikaatti yksikössä Joukko: predikaatti monikossa
Kaikki virtaa. Kaikki juoksevat.
Kaikki on kurjaa. Kaikki on ~ ovat samanlaisia.

Subjektina olevan kaikki-pronominin yhteydessä yksiköllinen verbi ja predikatiivi välittävät yleiskielessä jaollisen tulkinnan (e), monikollinen joukkotulkinnan (f). Puhutussakin kielessä jaollisen ja joukon ero ilmenee predikatiivin luvusta (g) (» § 946).

(e)
Liikkeellelähdön jälkeen kaikki oli pian entisellään. (k) | Tietokoneella kaikesta tulee paljon kiinnostavampaa – –. (l)
(f)
Kaikki olivat samannäköisiä ja kuitenkin aivan erilaisia ja eri-ikäisiä. (k) | Kaikki kääntyivät katsomaan. (k)
(g)
– Heti näkee kuka on vanhapiika! Kaikki on niin katkeria. (k)

Huom. 1. Universaalisia kvanttoripronomineja on sanottu myös totalitiiveiksi (Suojanen 1977).

Huom. 2. Kaikki-sanan sisältävää fraseologiaa on paljon, esim. yli kaiken, ennen kaikkea, kesken kaiken, yhtä kaikki, kaiken aikaa, kaikessa rauhassa, kaikin puolin, kaiken kaikkiaan, kaikki kaikessa, kaiken kukkuraksi, kaikin mokomin, kaikkea muuta kuin x, kaiken maailman x, kaikkien aikojen x, antaa ~ tehdä ~ yrittää kaikkensa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot