Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Demonstratiivipronominit > Pronominien paikallissijat ja lokatiiviset proadverbit > § 726 Siellä, siinä: milloin pronominin muotoja, milloin adverbeja

§ 726 Siellä, siinä: milloin pronominin muotoja, milloin adverbeja

Demonstratiiviset lokatiiviset proadverbit ilmaisevat paikkoja ja alueita saman deiktisen kolmijaon mukaan kuin pronominit: siellä kuten se, täällä kuten tämä ja tuolla kuten tuo (» § 722).

 
Mitä sinä siinä teet? | Mutta täältä on heti lähdettävä hittoon – tuolla korvessa on meitä varten kokonainen vihollispataljoona. (k) | Älä kato sinne asemalle, missä kaikki ihmiset on. Katso tuonne toiseen suuntaan. Siellä lentää sorsia. (k)

Kuten paikallissijatkin, lokatiiviset proadverbit jakautuvat olo‑, ero- ja tulosijaisiin, esim. täällä, täältä, tänne. Proadverbeilla on summittaista ja tarkempaa sijaintia ilmaisevat eli laaja- ja suppea-alaiset variantit, joista vain edelliset ovat muodoltaan yksiselitteisesti proadverbeja. Suppea-alaiset proadverbit ja pronominien paikallissijat ovat samat:

 
  Pronominit    
  Ulkopaikallissijat     Sisäpaikallissijat    
             
  sillä siltä sille     siinä siitä siihen   siellä sieltä sinne
  tällä tältä tälle     tässä tästä tähän   täällä täältä tänne
  tuolla tuolta tuolle     tuossa tuosta tuohon   tuolla tuolta tuonne
             
             
        Suppea-alaiset   Laaja-alaiset
        Proadverbit

Selvimmin paikallissijoista eroavat se- ja tämä-pronomineja vastaavat proadverbit (tosin se-pronominin sijamuodot siinä ja siitä ovat muodoltaan poikkeavia; » § 101). Yksiselitteisillä proadverbeilla on olo- ja erosijoissa erilainen ensimmäinen tavu (sie-, tää-) kuin pronominin muodoissa, tulosijoissa aines -nne(x). Tuo-pronominin ulkopaikallissijat ja proadverbit sen sijaan ovat keskenään samanhahmoisia lukuun ottamatta tulosijaisia tapauksia tuonne ja tuolle. Länsisuomalaisessa puhutussa kielessä tuo-sarjakin toimii laajalti samoin kuin muut: pronominin ulkopaikallissijoja ovat tolla, tolta ja tolle, kun taas vastaavissa proadverbeissa on diftongialku: tuolla ~ tua ja tuolta variantteineen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot