Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Pronominien rajankäyntiä > Itse-sanan sanaluokasta > § 769 Pronomini, partikkeli, adverbi ja substantiivi

§ 769 Pronomini, partikkeli, adverbi ja substantiivi

Taustoittava pykälä

Sanalla itse on useita erilaisia käyttöjä, joita on vaikea sovittaa totunnaiseen sanaluokkajakoon. Paitsi refleksiivipronominina (» § 729731) ja kontrastoinnin keinona (» § 768), se toimii adverbina merkityksessä ’omin voimin’ sekä fokuspartikkelina (» § 845). Adverbikäytön erottaa muista astemääritteen mahdollisuus: ihan itse.

 
Kontrastoiva: Heille itselleen annettiin tunnustusta. | Adverbi: Minä tein sen ihan itse. | Fokuspartikkeli: Tapasimme itse kenraali Ehrnroothin.

Refleksiivipronomini toimii lauseenjäsenenä (a), samoin adverbiksi tulkittava itse. Tässä ne eroavat kontrastoivasta ja partikkelikäytöstä, joissa sana täydentää tulkintaa jonkin lauseenjäsenen tehtävästä kontekstissa. Esimerkissä (b) tunnustuksen saajan ilmaisee adverbiaali heille, jonka tarkoitteen itse kontrastoi johonkin toiseen. Refleksiivipronomini on rinnastettavissa samanfunktioisen NP:n kanssa (c), toisin kuin kontrastiivinen itse, joka ei ole lauseenjäsen (d). Adverbimainen itse on rinnastettavissa toisen adverbin kanssa: ihan itse ja vapaaehtoisesti.

(a)
He antoivat itselleen tunnustusta.
(b)
Heille annettiin itselleenkin tunnustusta. | Heille itselleen annettiin tunnustusta.
(c)
He antoivat itselleen ja muille tunnustusta. | Siitä on hyötyä itselle ja muille.
(d)
*Heille annettiin itselleen ja muille tunnustusta.

Refleksiivipronominin erottaa muista itse-sanan käytöistä myös se, että se on aina taivutusmuodossa, koska se ei esiinny nominatiivin tavallisimmassa funktiossa, subjektina. Kontrastoiva itse voi olla perusmuodossa (Paikkakuntalaiset itse sanovat – –), partikkeli ja adverbi ovat puolestaan taipumattomia. Tosin myös substantiivin edelle sijoittuva, sen kanssa kongruoiva itse-sana voi toimia fokuspartikkelin tavoin (e).

(e)
Kaksinkertaiselle Mannerheimristin ritarille jätti jäähyväiset joukko ritariveljiä itsensä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin johdolla. (l)

Eräitä kontrastoivan itse-sanan käyttöjä voidaan verrata lisäyksenä käytettävään kolmannen persoonan persoona- tai demonstratiivipronominiin, johon liittyy kin-partikkeli (f). Muuten kontrastoivaa itse-sanaa on vaikea pitää pronominina.

(f)
Kaisulla on itselläänkin ~ hänelläkin paljon tekemistä. | Pienoismalli on sekin ~ itsekin tammea.

Sana itse esiintyy myös substantiivina. Silloin se voi saada adjektiivimääritteen ja toimia genetiivimääritteenä (g). Substantiivin ja refleksiivipronomin välimaastoon jäävät tapaukset, joissa possessiivisuffiksillinen itse saa adjektiivimääritteen (h).

(g)
Länsimaisen superegon eli ylikorostuneen itsen mammuttitauti on parannettava, – –. (l)
(h)
Suunnittelija Marjatta Nissinen asettaisi jokaisen vaatteen tekijän peilin eteen katsomaan alastonta itseään. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot