Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Demonstratiivipronominit > Demonstratiivipronominien määritteet > § 724 Pronomini ja elatiivirakenne, lause tai kuin-rakenne

§ 724 Pronomini ja elatiivirakenne, lause tai kuin-rakenne

Demonstratiivipronomineilla on vain jälkimääritteitä. Demonstratiiviseen pronominiin, proadjektiiviin tai -adverbiin voi liittyä relatiivilause (a), ja demonstratiivipronomini esiintyy kokonaisuuden elatiivikonstruktiossa (b) (» § 1254). Myös lauseen tukipronomini on rakenteelliselta kannalta edussana, jolla on lausemäärite (c) (» § 1145 huom.). Lisäksi pronominia vahvistaa joskus vastaava lokatiivinen proadverbimuoto: tämä tässä, tuo tuolla.

(a)
Käytävällä odottaa tuhat samanlaista kameraa kuin tuo, jonka olette panneet seurakseni. (k) | [Paluuta ei ole] Ei sinne mistä tulemme eikä sieltä mihin olemme menossa. (k)
(b)
Se meistä, joka ei koskaan ole syyllistynyt esimerkiksi työn teettämiseen pimeänä, – –. (l)
(c)
Ongelmana oli se, että kyse oli erittäin suuresta osakemäärästä. (l)

Pro-sana ja lause voivat sijaita erillään toisistaan (» § 14021404): Kuka se olikaan, joka heitti väärän roskapussin ulos? (l).

Demonstratiiviset pro-ainekset esiintyvät vertailurakenteissa kuin-jakson kanssa (d) (vrt. sama ym. » § 766; kuin-rakenteesta » § 1172). Monet tällaiset ilmaukset ovat vakiintuneita (e).

(d)
Tyhmä minä olinkin, – –, mutta en lainkaan siinä mielessä kuin sinä yönä kuvittelin. (k) | – Te olette sen näköinen kuin olisitte nähnyt haamun, hän sanoi. (k)
(e)
sitä mukaa; sen mukaan, sen verran; siihen malliin, siihen tapaan; siinä mielessä, siinä määrin; siltä osin; sillä tavalla (~ tavoin ~ lailla); siinä laajuudessa, siinä mitassa, siihen suuntaan, sillä tasolla

Huom. Että-lause ja kuin-jakso liittyvät myös tavan proadverbiin niin (~ näin, noin): Voi hyvinkin käydä niin, että isä löytää repustaan jotain tuomisia tuhmillekin tytöille (k). Myös adjektiivia tai adverbia määrittävä niin mahdollistaa kuin-jakson: Leikkaa maksa viipaleiksi ja poista pinseteillä kaikki suonet niin tarkkaan kuin vain saat (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot