Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Muutospassiivi tulla valituksi ja tilapassiivi olla hoidettu ~ selvitettävänä > § 1335 Olla-passiivin ominaisuuksia

§ 1335 Olla-passiivin ominaisuuksia

Tilapassiivissa liittyy olla-verbiin predikatiivin sijassa tai essiivissä oleva partisiippi. Predikatiivin sijassa, nominatiivissa ja partitiivissa, voi olla TU- (a) tai agenttipartisiippi (b).

(a)
– – tällaista ei pääsisi tapahtumaan, jos nuorisohuolto olisi kunnolla miehitetty. (la) | – – puukirkoista, jotka ovat sisältä leikkauksin koristellut. (la) | – Jutut ovat varmaankin liioiteltuja, – –. (l)
(b)
Suomen kallioperää verhoava moreenivaippa on peräisin viime jääkaudelta, kun maamme oli jäätikön peittämä. (la) | Ihmisellä sen seinämät ovat rustojen, sidekalvojen ja lihasten muodostamat, sisältä limakalvojen verhoamat. (la) | Tämäkö on ihmisen aikaansaamaa? (la)

Tilapassiivi on hahmoltaan samanlainen kuin yksipersoonaisen passiivin perfekti tai pluskvamperfekti, kun subjekti ja partisiippi ovat yksikön nominatiivissa: Kello on varastettu. Yksipersoonainen passiivi nostaa esiin toiminnallisen merkityksen ’joku on varastanut kellon’ ja tilapassiivi kellon ominaisuuden ’laittomasti hankittu’. Partisiippi on tilapassiivissa predikatiivi, joka voi olla myös partitiivissa: Kellot ovat varastettuja; yksipersoonaisessa passiivissa se on liittomuodon pääverbi. Tilapassiivin subjekti-NP ei ole kiellon johdosta partitiivissa: Kello ei ole varastettu (vrt. yksipersoonainen passiivi Kelloa ei ole varastettu). Lisäksi tilapassiivista voi muodostaa liittotempukset: Kello on kai ollut varastettu (» § 536).

Essiivissä esiintyvät TU-partisiippi (c) ja passiivin VA-partisiippi, johon voi liittyä genetiivisubjekti (d):

(c)
Osa Tampereen ensimmäisen piispan Jaakko Gummeruksen laajasta kirjastosta on nyt sijoitettuna piispantaloon. (l)
(d)
Kanta-Tampellan etelä- eli rautatien kaupungin puoleisen osan kaava on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä. (l) | Tapaus on Oriveden poliisin tutkittavana. (l)

Essiivillinen tilapassiivi on lähempänä yksipersoonaista passiivia kuin rakenne, jossa partisiippi on nominatiivissa tai partitiivissa. Essiivimuotoisella partisiipilla on useammin verbille ominaisia täydennyksiä, ja ne myös sijoittuvat useammin verbin jälkeen kuten liittomuodoissakin (e). Predikatiivin sijassa olevan partisiipin täydennykset taas yleensä edeltävät partisiippia välittömästi (f).

(e)
Paavin arvovaltaisin käskymuoto kiertokirje oli haudattuna Vatikaanin arkistoihin, kunnes belgialaiset historioitsijat löysivät sen mikrofilmiltä Yhdysvalloista. (l)
(f)
Paperit olivat arkistoihin haudattuja.

Lisäksi partisiipin täydennys voi essiivillisessä tilapassiivissa sijoittua finiittiverbin edelle samalla tavoin kuin liittotempuksissa (g). Essiivillisen rakenteen subjekti voi olla verbin jäljessä ja jokin muu jäsen teemana (h). Nämä järjestykset eivät ole yhtä luontevia, jos partisiippi on predikatiivin sijassa.

(g)
rikos, josta hän on pidätettynä vrt. rikos, josta hänet on pidätetty ~ ?rikos, josta he ovat pidätettyjä
(h)
Matkalaukkuun oli pakattuna vain tarpeellisin. (l) vrt. ?Matkalaukkuun olivat pakattuja vain tarpeellisimmat tavarat. | Ilmatilan valvontaan voi olla sijoitettuna noin 200 lentokonetta. (l)

Huom. Etenkin puhutussa kielessä esiintyy seuraavanlaisia tilapassiivia muistuttavia omistuslauseita, joissa habitiivisijainen lauseke on verrattavissa agenttiadverbiaaliin: Jokos sulla on morsian katottuna?; Monella on varattuna jo hautapaikka, – – (l). Partisiippi voi olla nominatiivissakin: Nythän Vesalla oli kirjotettu jo näistä sananmuodoista (P); Elikkä, onks teil se hakemus täytetty sitte jo (P).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot