Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Passiivirakenteiden rajaamisesta > § 1336 Ovatko tulla- ja olla-passiivi passiiveja?

§ 1336 Ovatko tulla- ja olla-passiivi passiiveja?

Taustoittava pykälä

Verbiliittopohjaisilla passiivilauseilla on prototyyppisen passiivin ominaisuudet: ne etualaistavat patientin ja taka-alaistavat agentin (» § 1331). Niitä voi kuitenkin samalla tarkastella aktiivilauseina, joihin sisältyy passiivisen partisiipin muodostama predikatiivi tai predikatiiviadverbiaali. Partisiippilausekkeet toimivatkin yleisesti predikatiiviadverbiaalina (» § 533534). Passiivilauseeksi voidaan katsoa vain sellainen lause, jossa apuverbi yhdessä partisiipin kanssa muodostaa lauseen predikaatin (» § 868). Esimerkissä (a) ei ole kyse passiivilauseesta, koska partisiippilauseke toimi adverbiaalina lauseessa, jonka predikaatti on oli ollut maanpaossa.

(a)
Japanilaiset valitsivatkin pääministeriksi Tran Trong Kimin, joka oli ollut japanilaisten suojelemana maanpaossa vuodesta 1943 lähtien. (a)

Agenttipartisiippilauseke ei muodosta verbin kanssa varsinaista verbiliittoa, mutta funktioltaan sen sisältävät lauseet rinnastuvat verbiliittopohjaisiin passiiveihin.

Toiseksi passiivirakenne muodostuu verbiliitosta, jossa on tietty apuverbi; muiden verbien ja partisiipin yhdistelmät eivät ole monipersoonaisia passiiveja (b).

(b)
Tuomari mittaa aikaa ja katsoo, että askellaji pysyy aina sääntöjen vaatimana. (l) | Yhtenä perusteluna poikkeustilan julistamiselle käytettiin – – murhayritystä, joka tosin myöhemmin paljastui lavastetuksi. (a)

Tässä kieliopissa verbien olla, tulla ja joutua katsotaan toimivan passiivisten verbiliittojen apuverbeinä, koska ne ovat kyseisissä rakenteissa yleisimmät; lisäksi olla ja tulla esiintyvät muutenkin verbiliitoissa. Vuoden 1987 Suomen Kuvalehdestä löytyi 91 tapausta, joissa intransitiiviverbiin liittyy TU-partisiipin translatiivi ja joilla ei ole tulla tehtyä ‑rakenteen merkitystä (» § 1342). Näistä oli 72 tapauksessa verbinä tulla ja 13 tapauksessa joutua. Selvästi kiteytynyt muutospassiivi-ilmaus on tulla valituksi, joka esiintyi tässä aineistossa 18 kertaa. Agenttipartisiippi esiintyy harvoin tulla-verbin kanssa mutta suhteellisen runsaasti joutua-verbin kanssa. Myös verbi jäädä-saattaa esiintyä joutua-verbin tapaan: 12-vuotias tytär sai surmansa jäätyään liikenteessä auton töytäisemäksi (l).

Jos passiivin partisiippi on leksikaalistunut adjektiiviksi, kuten suosittu, kielletty, loppuunmyyty ja oikeutettu, se ei muodosta passiivirakennetta. Osoituksia adjektiivistumisesta ovat rinnastaminen adjektiivin kanssa (tulla rempseäksi, miehekkääksi ja tatuoiduksi (l)), partisiippiin liittyvä astemäärite (tulla varsin suosituksi) ja se, että sana esiintyy vain tai pääasiassa partisiippimuotoisena (Hän oli aliravittu ~ *He aliravitsivat häntä) (» § 630632).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot