Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Yleistä > § 1315 Yleistä passiivilauseen merkityksestä

§ 1315 Yleistä passiivilauseen merkityksestä

Yksipersoonaisella passiivilauseella kuvataan tilanteita, joissa on tekijä tai muu vastaava keskeinen osallistuja; verbin valenssiin kuuluu subjektiargumentti. Sen identiteetti jää kuitenkin auki, tarpeen mukaan kontekstista pääteltäväksi. Passiivilause (a) on siis vähemmän yksityiskohtainen kuvaus tilanteesta kuin aktiivilause (b).

(a)
Pihalla on riehuttu ja keinu on kaadettu.
(b)
Talon nuoriso on riehunut pihalla ja kaatanut keinun.

Passiivilauseen rakenteelle on ominaista, että subjektin paikalle eli teemaksi sijoittuu jokin muu jäsen (» § 13161318):

(c)
Keittimissä käytetään yleensä suodatinkahvia. Suodatinjauhatus on kehitetty alun perin käsin suodatukseen, joka käy nopeammin kuin suodattaminen keittimessä. Kun keittimellä valmistetaan vähän kahvia, pari kolme kupillista, suodatinjauhatus sopii. Täyteen pannulliseen suositellaan pannukarkeutta, jotta vesi ja kahvijauho eivät ole liian kauan kosketuksissa keskenään. (l)

Subjektin paikalla oleva nominatiivimuotoinen objekti (suodatinjauhatus) on varsin subjektimainen (» § 13191320). Teemaksi voi kuitenkin yhtä hyvin tulla myös partitiiviobjekti (Suodatinjauhatusta on kehitetty pitkään) tai adverbiaali (keittimissä, keittimellä, täyteen pannulliseen).

Implisiittinen subjekti on ensisijaisesti ihmistarkoitteinen (» § 13211322) ja monikollinen (» § 1323). Muuten passiivi jättää tilaa monenlaisille tulkinnoille tekijän identiteetistä (» § 13251326). Subjekti on passiivilauseessa sikäli kieliopillisesti ”läsnä”, että eräät kieliopin ilmiöt riippuvat siitä samaan tapaan kuin aktiivilauseessa ilmisubjektista. Sen monikollisuus näkyy predikatiivin muodosta (» § 1323). Lisäksi sitä voidaan luonnehtia esim. predikatiiviadverbiaalilla (d).

(d)
Torjuessaan Nato-jäsenyyden Ruotsi määrittelee puolustusoppinsa suunnilleen samoin sanoin kuin Suomi: pysytään liittoutumattomana ja varmistetaan uskottava itsenäinen puolustus. (l) | Siitä, kuinka sotainvalidiksi tullaan ja sotainvalidina eletään, historiikissa kertoo – – kokoelma haastatteluja. (l)

Passiivimuotoa käytetään puhutussa kielessä myös monikon ensimmäisen persoonan muotona (Me käytiin välillä kotona; » § 1272) sekä imperatiivina (Käydään hei välillä kotona; » § 16541655). Syntaktisesti nämä käytöt eivät kuulu passiiviin, koska niillä on aktiivitaivutuksen tehtävä ja koska niihin voi liittyä ilmisubjekti, me. Raja passiivikäyttöön ei kuitenkaan ole tarkka (» § 13251326).

Huom. Yksipersoonainen passiivi on kirjallisuudessa tulkittu yksikön ja monikon persoonamuodoista erilliseksi, ”neljänneksi” kieliopilliseksi persoonaksi eli persoonaksi, joka ei ole ensimmäinen, toinen eikä kolmas (Tuomikoski 1971: 149; Hakulinen – Karlsson 1979: 255) (» § 1324).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot