Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivilauseen rakenne > Passiivilauseen teema > § 1316 Ei subjektia, jotakin sen paikalla

§ 1316 Ei subjektia, jotakin sen paikalla

Passiivilause voi sisältää mitä tahansa lauseenjäseniä paitsi subjektin:

 
Hallintoa [objekti] on tehostettu huomattavasti [adverbiaalimäärite]. | Talossa [adverbiaalitäydennys] ei ole asuttu vuosiin. | Siellä [adverbiaalimäärite] ollaan niin hienoja [predikatiivi]. | Minua [objekti] luultiin varmaan höperöksi [predikatiiviadverbiaali]. | Väitetään, että hallintoyksikkö on tehoton [lauseobjekti].

Subjektin paikalla, teemapaikassa, on yleensä jokin toinen lauseenjäsen (» § 13721373). Seuraavat aktiivi- ja passiivilauseet ovat siis sanajärjestyksen kannalta samantyyppisiä:

 
    Teema  
Aktiivi   Hallinto uudistuu ripeästi.
Passiivi   Hallintoa uudistetaan ripeästi.
Aktiivi Ennen me emme puhuneet noin.
Passiivi Ennen meillä päin ei puhuttu noin.

Teeman valinta kertoo lauseen informaatiorakenteesta (» § 1370). Teema tulkitaan lauseen puheenaiheeksi ja on tyypillisesti sidoksissa edeltävään kontekstiin, kun taas verbin jälkeinen aines mahdollisesti yhdessä verbin kanssa muodostaa lauseen reeman. Esimerkeissä (a–b) on antaa-verbin yhteydessä palkintoa tarkoittava objekti ja saajaa tarkoittava adverbiaali. Kun teemana on objekti (a), palkintojen jako on ollut esillä, ja uutisena on se, kenelle palkinto menee. Päinvastainen järjestys (b) taas esittää asian siltä kannalta, mitä kyseisestä henkilöstä voidaan kertoa.

(a)
Mika Terho Uudestakaupungista on voittanut kustannusosuuskunta Pegasoksen valtakunnallisen runoteoskilpailun. Toinen palkinto annettiin tamperelaiselle Eino Kotolalle ja kolmas palkinto Juha Sirolle Kangasalta. (l)
(b)
Nonon kohtaamat vaikeudet liittyivät tavallisesti hänen poliittiseen kantaansa. – – Vaikka Nono pari vuotta sitten erotettiin berliiniläisestä korkeakoulusta, hänelle annettiin kuluvan vuoden alussa 30 000 Saksan markan suuruinen Berliinin Suuri kulttuuripalkinto. (l)

Passiivilauseen teemana voi olla myös puiteadverbiaali, esimerkiksi ajankohdan ilmoittava (myös » § 1328). Esimerkissä (c) asiaa tarkastellaan ajankohdittain etenevänä, ja tehdä-verbi objekteineen kertoo mitä kyseisenä ajankohtana tapahtuu. Kun teemana on objekti (d), tämä esitetään aiempaan tekstiin kytkeytyvänä ja ajankohta uutena asiana:

(c)
– Nyt on keskustelun ja tutkimisen aika. Sen jälkeen tehdään poliittiset päätökset asiassa. Siksi en halua lyödä omia poliittisia kantojani vielä lukkoon. (l)
(d)
Ongelmallisena suomalaispankit pitävät myös sitä, että valmistautumisen pitäisi olla täydessä vauhdissa jo ensi vuoden alussa, mutta päätökset tehdään vasta myöhemmin. (l)

Sellaiset syntaktisesti raskaat jäsenet kuin infiniitti- ja lausetäydennykset eivät yleensä sijoitu teemaksi (» § 1318), mutta teemana voi olla jokin infiniittisen täydennyksen nominaalinen jäsen (» § 1397):

(e)
Sulanderin mylly aiotaan purkaa (l) | Journalisteja on totuttu pitämään yhteiskunnan vahtikoirina. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot