Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Yleistä > § 1332 Millainen passiivi on monipersoonainen?

§ 1332 Millainen passiivi on monipersoonainen?

Monipersoonaisessa passiivissa toimii finiittiverbin kieliopillisena subjektina se argumentti, joka aktiivilauseessa olisi objektina. Monipersoonaisen passiivin voi siis muodostaa vain transitiiviverbistä (» § 1331). Koska finiittiverbi kongruoi kieliopillisen subjektin kanssa, se taipuu persoonissa. Monipersoonaiset passiivirakenteet ovat suomessa paljon suppeakäyttöisempiä kuin yksipersoonainen.

Monipersoonaisen passiivilauseen predikaattina on verbiliitto, jossa apuverbiin (tulla, joutua, olla) liittyy passiivinen partisiippi kuten valittu, tutkittava tai agenttipartisiippilauseke kuten auton yliajama (» § 13331340; verbiliitoista » § 451453). Toinen monipersoonaisen passiivin tyyppi ovat verbijohdokset (esim. hoitua; » § 1344). Monipersoonaisen passiivin ja aktiivin suhdetta havainnollistaa kuvio 12, jossa esimerkkinä on verbiliitto tulla valituksi.

Kuvio 12: Argumenttien lauseenjäsentehtävät aktiivissa ja monipersoonaisessa passiivissa
kuvio 12

Yksi- ja monipersoonaisen passiivin keskeinen rakenteellinen ero on se, että vain monipersoonaisessa verbin objektiargumentti toimii subjektina. Toisin kuin yksipersoonaisesta, monipersoonaisesta passiivista voi muodostaa mm. infinitiivilausekkeen (a) (» § 1338). Passiivityyppien eroa kuvastaa se, että monipersoonaisesta voi muodostaa yksipersoonaisen passiivin (b).

(a)
Haluaisin tulla valituksi. | Onnistuin tulemaan valituksi.
(b)
Tilastojen mukaan Suomessa lyödään ja tullaan lyödyksi humalassa – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot