Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Nominatiivi, genetiivi ja akkusatiivi totaaliobjektin sijana > Hallitsevan lauseen vaikutus infinitiivin objektin sijaan > § 936 Voin saada jonkun viemään sen, On saatava joku viemään se

§ 936 Voin saada jonkun viemään sen, On saatava joku viemään se

Etenkin A- ja MA-infinitiivin totaaliobjektin sija vaihtelee hallitsevan lauseen rakenteen mukaan, kun infinitiivilauseke on verbin täydennyksenä. Tällaisille lauseille on myös ominaista, että infinitiivin subjekti tulkitaan samaksi kuin hallitsevan rakenteen subjekti tai objekti.

 
Perussubjektillinen lause Nesessiivi-, passiivi-, imperatiivilause
Haluaisin selvittää asian. Asia haluttiin selvittää.
Hoidin asian kutsumalla Esan mukaan. Yritä hoitaa asia kutsumalla Esa mukaan.
Haluaisin saada jonkun hoitamaan asian. Meidän pitäisi saada joku hoitamaan asia.

Infinitiivin objekti käyttäytyy sijan suhteen kuin olisi finiittiverbin objekti, riippumatta väliin tulevien infinitiivien määrästä. Samaan lauseeseen sisältyvät yksikölliset totaaliobjektit ovat joko genetiivissä tai nominatiivissa kaikilla rakenteen tasoilla. Useampia objekteja voi olla, kun verbi saa sekä objektin että MA-infinitiivilausekkeen, esim. panna joku tekemään jotakin (a).

(a)
– – mutta mikä ihme pani säveltäjän sijoittamaan teoksen keskelle surumarssinomaisen adagion? (l) | vrt. Varmuuden vuoksi ulkoasiainministeriön oikeudellinen osasto pantiin kirjoittamaan muistio, jossa – –. (l)

Toinen vastaavanlainen rakenne on sellainen, jossa A-infinitiivilauseke kuuluu objektina olevaan NP:hen (b); tässä on tosin vaihtelua (» § 940).

(b)
Sain tilaisuuden selvittää asian. | Minulle annettiin tilaisuus selvittää asia.

Samat periaatteet koskevat MA-infinitiivin objektia, kun infinitiivilauseke liittyy predikatiivina tai predikatiivissa olevaan adjektiiviin ja on samasubjektinen (c).

(c)
Me olemme valmiita hoitamaan asian. | Teidän pitäisi olla valmiita hoitamaan asia.
 
Opetusministeriö ja opetushallitus ovat sopivia tahoja antamaan uudenlaiselle verkostoitumiselle alkusysäyksen. (a) | – – että Litmanen olisi juuri sopiva pelaaja täyttämään Gullitin paikan. (l)

Samalla tavoin määräytyy myös tavan ja keinon määritteenä olevan infinitiivilausekkeen objektin sija (d). Nämäkin rakenteet ovat hallitsevan lauseen kanssa samasubjektisia (kuitenkin » § 939).

(d)
Perussubjektillinen lause: Heidän näkemyksensä mukaan Tielaitos sovittaisi vanhoja syntejään rakentamalla tornin. (l) | Rakennus jatkaa selkeästi 1900-luvun modernin arkkitehtuurin perinteitä tuoden siihen kuitenkin oman lisänsä, – –. (a)
 
Nesessiivilause: Normaalitilanteessa asia pitäisi ratkaista hajoittamalla parlamentti ja määräämällä uudet vaalit, – –. (a) | Imperatiivilause: Vastaa kysymyksiin valitsemalla jokin vastausvaihtoehdoista. (E)

Vaihtelua on sellaisen infinitiivilausekkeen objektissa, jota luonnehtii predikatiiviadverbiaali: perussubjektillisessakin lauseessa voi olla nominatiiviobjekti (e). Jos rakenne on kompleksinen, objekti saattaa muutenkin olla odotuksenvastaisesti nominatiivissa (f).

(e)
Lassekin – – piti hyvänä keksintönä ottaa kotieläin. (l) | vrt. Ehkä Jumala on – – pitänyt oikeana kääntää miljardista särmästään meitä kohti juuri tämän. (l)
(f)
Venäjä lupasi luopua Bellonan vastaisista syytteistä ja antaa pidätettynä olevan Nikitan valita itse oma asianajajansa. (l) ~ oman asianajajansa

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot