Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Yleistä > § 907 Mitä nominaalisilla lauseenjäsenillä tarkoitetaan

§ 907 Mitä nominaalisilla lauseenjäsenillä tarkoitetaan

Lause muodostuu yleensä verbistä ja yhdestä tai useammasta nominaalisesta lauseenjäsenestä, joita ovat subjekti, objekti, predikatiivi ja adverbiaalit. Toisin kuin sanaluokat ja lausekkeet, lauseenjäsenet ovat suhdekäsitteitä: esimerkiksi objekti tai adverbiaali on aina jonkin verbin tai lauseen objekti tai adverbiaali. Puhuttaessa lauseenjäsenistä tarkoitetaan lausekkeiden tehtäviä lauseissa:

 
  Isä ja äiti leipovat juhlia varten kakkuja.
Tehtävä: Subjekti Predikaatti Adverbiaali Objekti
Lauseke: NP V PP NP

Subjektina, objektina ja predikatiivina toimii NP tai AP, joka on kieliopillisessa sijassa: nominatiivissa, partitiivissa, genetiivissä tai akkusatiivissa. Muissa sijoissa olevat lausekkeet sekä adpositio- tai adverbilausekkeet toimivat adverbiaalina. Myös adverbiaaleissa on tosin kieliopillissijaisia ryhmiä, mm. objektinsijaiset määrän adverbiaalit eli osmat: Itkin koko illan. Subjektin, objektin ja predikatiivin sijamuoto riippuu rakenteellisista ja semanttisista tekijöistä; adverbiaalina toimivan lausekkeen tyyppi ja muoto riippuvat mm. sen merkitystehtävästä, semanttisesta tyypistä tai verbin rektiosta.

Rakenteeltaan nominaaliset lauseenjäsenet ovat substantiivi-, adjektiivi-, adpositio- ja adverbilausekkeita. Samoissa tehtävissä toimivat myös lauseet ja infiniittiset lausekkeet (» § 909, tarkemmin » § 458, 1144). Verbin lauseenjäsentehtävä on predikaatti (» § 868869). Lisäksi lauseessa voi olla erilaisia liitynnäisiä ja lisäyksiä (» § 870).

Infiniittiset lausekkeet ovat sikäli lausemaisia, että ne koostuvat samoista jäsenistä kuin lauseet (» § 875876). Koska infiniittinen lauseke itsekin toimii lauseenjäsenenä, lauseenjäseniä on saman lauseen eri tasoilla:

 
Lauseen subjekti       objekti  
  Äiti antoi   meidän leipoa juhlia varten   kakkuja.  
                   
Inf. lausekkeen       subjekti   adverbiaali   objekti  

Sen sijaan substantiivien (» § 587591) ja adjektiivien adverbiaalit (» § 617622) eivät ole lauseenjäseniä (» § 867).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot