Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Predikatiiviadverbiaalit > Essiivisijainen predikatiiviadverbiaali > § 976 Abstrakti: Ongelmana on..., Laajemmin tarkasteltuna se...

§ 976 Abstrakti: Ongelmana on..., Laajemmin tarkasteltuna se...

Essiivisijaisina adverbiaaleina esiintyy myös monia merkitykseltään abstrakteja substantiiveja, esim. aihe, este, haave, kohde, periaate, peruste, piirre, sivutuote, tavoite, todiste; ehto, idea, ongelma, tehtävä; ajatus, edellytys, pyrkimys, tarkoitus, yllätys, vaikeus; panos, tulos. Tällöin lauseen subjektina on yleensä lauseenloppuinen abstrakti substantiivilauseke, infinitiivilauseke tai lause, esim. Ongelmana on kokemattomuus ~ että heillä ei ole kokemusta.

 
Kivi-juhlat tarjoavat myös keskustelutilaisuuden, jonka aiheena on Aleksis Kivi ja naiset. (l) ~ jonka aihe on | Synteettisten kuitujen ongelmana on ollut hidas tai olematon hajoaminen, – –. (a) | Pyrkimyksenä on kertoa, mitä löytyy hymyn, mustien lasien ja huivin takaa. (l) | Koko yhteiskunnan kannalta vaarana on se, että pitemmällä tähtäimellä korruptio syövyttää perusmoraalia. (l)

Essiivisijainen passiivinen partisiippilauseke toimii epämääräisemmin suhteuttavana tavan adverbiaalina; se luo koko propositiolle tulkintakehyksen:

 
Kyseessä on ilmiselvästi osa valtion säästötoimia, mutta tarkemmin tutkittuna mielestäni varsin kyseenalaista säästämistä. (a) | HJK:n 15 vuoden aikana myymistä 21 pelaajasta on kertynyt nykyrahassa laskettuna noin kymmenen miljoonan markan tuotto. (l) | Euroopan laajuisesti tarkasteltuna Volkswagen-konserni – – oli markkinajohtaja – –. (l) | Näyttelymme haluaa puolustaa kaikkea sitä, mikä näin ymmärrettynä ilmentää naisellisuutta. (l)

Huom. Ilmaus (jonkin) seurauksena on lauseen määritteenä toimiva postpositiorakenne: – – yhtiö sulki lopulta Frank Williamsin puhelimen maksamattomien puhelinlaskujen seurauksena (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot