Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Nominatiivi, genetiivi ja akkusatiivi totaaliobjektin sijana > Infiniittisen rakenteen objektin sijan itsenäinen määräytyminen > § 939 Infinitiivin itsenäisyys ja nominatiiviobjekti

§ 939 Infinitiivin itsenäisyys ja nominatiiviobjekti

Nominatiiviobjekti, johon hallitseva lause ei vaikuta, on ominainen lauseyhteydestä irrallaan olevalle infinitiiville (a); tällaisia ovat esim. sanakirjamääritelmät: lisensoida: myöntää lisenssi (PS). Irrallisen infinitiivilausekkeen tavoin käyttäytyy interrogatiivinen infinitiivilauseke niin irrallaan kuin lauseen jäsenenäkin, samoin relatiivinen infinitiivilauseke (b) (» § 512).

(a)
Tervetuloa viihtymään ja keksimään yökahvilalle nimi, – –. (l) | – Nähdä viisikymmenvuotias perheenemäntä hakemassa reggaen rytmejä. Tällaisen vapautumisen myötä tuntee onnistuneensa, [sanoo tanssiopiston johtaja] – –. (l)
(b)
Valitako vieras vai oma pitkän linjan mies? (l) | Puhuimme siitä, kuinka toteuttaa rauhankumppanuussopimus, johon Venäjä on tyytyväinen. (l) | Loppuvaiheessa [bridgen pelaaja] huomasi kuitenkin ylimääräisen mahdollisuuden, jolla välttää pataleikkaus. (l)

Infinitiivilauseke on vähemmän integroitunut hallitsevaan lauseeseen myös silloin, kun se ei ole hallitsevan lauseen kanssa samasubjektinen. Näin on osassa tapaa ilmaisevia mAllA-rakenteita (» § 517). Niiden objekti on normaalisti nominatiivissa, vaikka lause olisi perussubjektillinen (c). Sama koskee predikatiivina toimivaan NP:hen kuuluvan A-infinitiivin objektia (d). Sen sijaan vastaavassa asemassa olevat MA-infinitiivilausekkeet ovat samasubjektisia ja saavat genetiiviobjektin: Hän on sopiva ihminen lähettämään kirjeen.

(c)
Työttömyys puolittuu vain kaksinkertaistamalla köyhyys (L)
(d)
Se oli halvin tapa lähettää ykkösluokan kirje. (l) | Mikä on sinusta sopiva ikä aloittaa alkoholin käyttö? (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot