Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Nominatiivi, genetiivi ja akkusatiivi totaaliobjektin sijana > Infiniittisen rakenteen objektin sijan itsenäinen määräytyminen > § 940 Infinitiivi NP:ssä: lupa tuoda koira maahan

§ 940 Infinitiivi NP:ssä: lupa tuoda koira maahan

Objektin sijan kannalta irrallisen infinitiivirakenteen tavoin käyttäytyy yleensä myös substantiiviin liittyvä infinitiivilauseke (» § 506). Infinitiivi sisältyy NP:hen, eikä hallitsevan lauseen rakenne vaikuta sen objektin sijaan: objekti on nominatiivissa (a), eikä myöskään lauseen kielteisyys edellytä partitiiviobjektia (» § 933).

(a)
Asepalvelusta harkitsevista teini-ikäisistä monet pitivät sitä [sopivana tapana viettää välivuosi] – –. (l) | Ahtisaari korosti olevansa hyvin tyytyväinen matkan nopeaan järjestymiseen ja [tilaisuuteen tavata koko Venäjän johto]. (l) | Erkki Tuomioja torjuu [Jere Lahden vaatimuksen saada Elanto Inex Partnersin asiakkaaksi]. (l) | Israel pitää käyntejä PLO:n Orient Housessa tukena [palestiinalaisten pyrkimyksille tehdä Itä-Jerusalemista oman valtionsa pääkaupunki]. (l)

Hallitsevan lauseen rakenne voi kuitenkin vaikuttaa infinitiivin objektiin samalla tavoin kuin infinitiivilausekkeen toimiessa lauseessa objektina tai adverbiaalina. Näin on etenkin tapauksissa, joissa infinitiivin sisältävä NP on objektina (b). Infinitiivin objekti on genetiivissä, jos lause on perussubjektillinen (c); vain nominatiivi on mahdollinen, jos lause on esim. passiivissa tai jos NP on subjektina (» § 937). Kieltolauseessa saattaa vastaavissa yhteyksissä olla partitiiviobjekti (d). Infinitiivin objektin sija on tavallisesti sama kuin substantiivin, johon infinitiivi liittyy.

(b)
Perussubjektillinen lause: Lääkärintarkastusten jälkeen Sulin sai luvan tuoda koiran Suomeen ja Tampereelle. (l) | Passiivilause: Rovaniemen ammattioppilaitokselle annettiin lupa aloittaa lvi-tekniikan koulutus. (l)
(c)
1934 syntynyt loistava näyttelijälahjakkuus Alan Arkin saa tilaisuuden piirtää osuvan kuvan poikien oikullisena isänä. (l) | Kansainväliset postisopimukset antavat Suomen Postille mahdollisuuden estää postimaksujen kiertämisen. (l) | – – ja Ilulla on taas se sen voitonriemun voitelema ilme, joka aina iskee mulle hillittömän halun lyödä siltä huulet halki ja hymyn naamalta. (k)
(d)
Niille [talouksille] velkajärjestelylaki ei ole tuonut mahdollisuutta valita neuvottelutietä velkojen hoitamiseen, – –. (l) | Markkinoilla epäillään kuitenkin yhtiöiden mahdollisuutta saada puhelinta valmiiksi ensimmäisten joukossa. (l)

Objektin sijan riippumattomuus hallitsevasta lauseesta osoittaa, että NP, johon infinitiivi sisältyy, on itsenäinen lauseke. Samaa osoittaa se, että infinitiivilauseke on silloin yhtäjaksoinen. Sen sijaan tapauksissa, joissa genetiiviobjekti tulee kysymykseen, infinitiivilausekkeen laajennus voi olla siitä erillään: Tällaisen kuvan hän on saanut tilaisuuden piirtää (vrt. c). Lauseke tilaisuuden piirtää kuvan ei siis tässä käyttäydy täysin itsenäisen NP:n tavoin. Näissä tapauksissa NP saattaa muodostaa verbin kanssa vakiintuneen ilmauksen, jolla on yhteen verbiin verrattava merkitys, esim. saada lupa ~ tilaisuus ~ mahdollisuus ’saada, voida’. Raja vakiintuneiden ja vakiintumattomien rakenteiden välillä on häilyvä, ja käytännössä on vaihtelua (e). Vaihtelematon nominatiiviobjekti vallitsee tapauksissa, joissa infinitiivin sisältävä NP on possessiivisuffiksillinen (f)

(e)
Kirja viritti mielikuvitusta ja tarjosi mahdollisuuden luoda oman haavemaailman, – –. (l) | vrt. Etenkin mahayana-buddhalaisuus tarjoaa mahdollisuuden nähdä kuningas tulevana Buddhana eli bodhisattvana. (a) | Samoin moottorikerho on ilmoittanut halunsa maksaa kunnalle 20000 markan suuruisen takuumaksun mahdollisten maisemointitöiden varalta. (l) | vrt. Useat puolueet ovat Vihreän liiton jälkeen ilmoittaneet halunsa puolittaa energiankulutus vuoteen 2030 mennessä, – –. (l)
(f)
Jos tässä vaiheessa ilmoittaa, ettei vaadi rangaistusta tai myöhemmin peruu jo esittämänsä vaatimuksen, uhri menettää oikeutensa nostaa syyte. (A) | Yhdistyksen edustajat kävivät maanantaina esittämässä Espoon kaupungin johdolle vaatimuksensa siirtää hanke alueelta kaupungin ja Saton välisin neuvotteluin. (l)

Huom. Nominatiivin käyttö tämän pykälän tapauksissa saa tukea siitä, että yleisin rakenne, jossa NP:hen liittyy infinitiivilauseke, on eksistentiaalinen, esim. Minulla on kova halu tehdä se. Genetiiviä suosivissa konteksteissa, joissa NP on objektina, on harvoin yksiköllinen totaaliobjekti.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot