Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Yleistä > Termeistä > § 1708 Affekti, emootio ja affiliaatio

§ 1708 Affekti, emootio ja affiliaatio

Taustoittava pykälä

Sana affektinen on yksi mahdollinen tapa nimittää tässä luvussa käsiteltäviä ilmiöitä. Suunnilleen samassa tarkoituksessa käytettyjä nimityksiä ovat ekspressiivisyys (esim. J. Lyons 1977; Teleman ym. 1999b) ja emotiivisuus (Jakobson 1985 [1960]). Affektisuutta ei ole kieliopissa tarkasteltavana ilmiönä käsitettävä kontekstittomasti eikä puhujakeskeisesti, siis niin, että kyse olisi puhujan itseilmaisusta, vaan se on ymmärrettävä myös osaksi kielellistä yhteistoimintaa. Tällöin käsitteen piiriin kuuluvat myös ns. affiliatiiviset eli empatian osoittamisen keinot. Tarkastelun painopiste on kielen keinoissa, niissä kulttuuriin vakiintuneissa resursseissa, joita puhuja voi tietyissä tilanteissa hyödyntää. Nimitys affektiset keinot on tässä tarkoitettu sillä tavoin kaiken kattavaksi, että sen yhteydessä on mahdollista käsitellä sekä ekspressiivisiä ilmauksia että tiettyjä vuorovaikutuskeinoja.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot