Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Eksklamatiiviset lausumat > Väitelauseet ja affektisuus > § 1714 Affektisen tulkinnan ehtoja

§ 1714 Affektisen tulkinnan ehtoja

Väitelausen prototyyppinen tehtävä on ilmaista jokin asiaintila, jonka paikkansapitävyyteen sen puhuja on sitoutunut (» § 887). Affektiseksi konstruktioksi kiteytyneen väitelauseen funktio ei ole ensisijaisesti asiaintilan kuvaaminen vaan puhujan subjektiivisen suhtautumisen välittäminen. Indikatiivimuotoista väitelausetta, joka koostuu pelkästä verbistä täydennyksineen ja määritteineen, ei voi neutraalilla prosodialla esitettynä käyttää affektisessa merkityksessä (Vedessä on taas sitä sinilevää), elleivät täydennykset ja määritteet sisällä affektisia leksikaalisia aineksia (Vedessä on taas sitä karmeeta ~ vitun sinilevää). Väitelause vaatii vähintään prosodista merkitsemistä, jotta se tulkittaisiin affektisesti (Vedessä on taas sitä sinilevää). Eräisiin verbiliittoihin liittyy harkitsemattomuuden piirre, joka voi saada affektisia tulkintoja: Mitäs oikein menit sanomaan sellaista; Tulin puhuneeksi varomattomasti.

Keskeisiä morfosyntaktisia affektisia elementtejä ovat ekspletiiviset pronominit (» § 1715) ja tietyt partikkelit (» § 1717). Niin ikään lohkeamaan tai sanajärjestykseen (verbialkuisuuteen) voi tietyissä konteksteissa liittyä affektinen tulkinta (» § 1715).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot