Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa > Terminologiaa > § 1053 Lisäysten nimitysvastineita eri perinteissä

§ 1053 Lisäysten nimitysvastineita eri perinteissä

Taustoittava pykälä

Tähän valittua termiä lisäys vastaa ainakin osittain Svenska Akademiens grammatik -teoksessa (Teleman ym. 1999b: luku 36) käytetty nimitys annex. Keskusteluntutkimuksessa on nimenomaan jälkeenpäin vuoroon liitettyä lisäystä kutsuttu termillä increment (Ford ym. 2002). Vuoron sisäisen kanonisen järjestyksen kannalta viimeiseksi tulevan jälkilisäyksen paikkaa on kutsuttu jälkikentäksi (efterfält, Lindström 2001; vrt. myös Auer 1996b).

Ravila (1945) on ehdottanut kielioppiin otettavaksi nimitystä lauseenlisäke, johon ”ryhmään” sijoittuisivat interjektiot, puhuttelusanat ja lauseadverbiaalit. Konjunktiot muodostaisivat oman, kieliopillisten lisäkkeiden joukkonsa. Lisäkkeet puolestaan olisi Ravilan mukaan pyrittävä pitämään erillään yhtäältä parenteeseista, toisaalta appositioista. Sijaintinsa perusteella lisäkkeet voisi edelleen ryhmitellä esi‑, väli- ja jälkilisäkkeisiin. Penttilä (1963) käyttää nimitystä irtoilmaukset, jollaisiin hän lukee huudahdukset, puhuttelut, täytelisäykset sekä eri tyyppiset lauseenlisäkkeet. Viimemainittuihin sijoittuisivat myös appositiosuhteiset määritteet sekä parenteesit. Vuorinen (1981) on nimittänyt täytelisäkkeiksi monen tyyppisiä epäröintiin ja sanahakuun liittyviä ilmauksia kuten emmätiä, tuota, niinku yms. (Näistä » § 861862.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot