Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit > Yleistä > Vertailun ilmaisutapoja > § 634 Komparaatio vs. muut vertailun ilmaisukeinot

§ 634 Komparaatio vs. muut vertailun ilmaisukeinot

Komparatiivi ja superlatiivi ovat vertailun morfologisia ilmaisutapoja. Vertailua ilmaistaan lisäksi leksikaalisin keinoin. (» Asetelma 104.)

Asetelma 104: Ominaisuuden asteen vertailun tapoja
Ominaisuuden aste Ilmaisukeino Esimerkki
Korkein Morfologinen: superlatiivi
Leksikaalinen: eniten
mukavin asia
eniten pielessä
Korkeampi Morfologinen: komparatiivi
Leksikaalinen: enemmän
mukavampi asia
enemmän harmissaan
Sama Leksikaalinen: yhtä yhtä kiva ~ hyvin
Alempi Leksikaalinen: vähemmän vähemmän kiva ~ hyvin
Alin Leksikaalinen: vähiten vähiten kiva ~ pielessä

Ominaisuuden korkeampaa astetta ilmaistaan leksikaalisesti varsinkin silloin, kun komparaatio ei ole mahdollinen: enemmän äitinsä näköinen, eniten harmissaan. Ominaisuuden tai piirteen alempaa tai samaa astetta ilmaistaan ainoastaan leksikaalisesti. Alempaa ja alinta astetta ilmaistaan komparaatiomuotoisilla määritteillä vähemmän, vähiten. Itse ominaisuutta ilmaiseva adjektiivi tai adverbi on perusmuodossa: vähemmän mukava, vähiten onnistuneesti (» § 641).

Saman asteen ilmaisemiseen käytetään partikkeleita yhtä ja niin. Yhtä osoittaa asteen samuutta (a), niin puolestaan ilmaisee, että aste saavuttaa samuuden. Niin on yleisempi kielteisissä lauseissa, joilla ilmaistaan ettei täyttä samuutta saavuteta (b). Se on myös tavallisempi lauseissa, joissa vertailukohta ilmaistaan verbillä (c).

(a)
Mika on yhtä lähtövalmis kuin minäkin. (l)
(b)
Kukaan ei ole niin viisas kuin insinööri – paitsi mainosmies. (l)
(c)
Työtä on niin paljon kuin jaksan tehdä. (l)

Samanlaisuutta tai erilaisuutta tarkoittavat myös vertailusanat sama, samanlainen, vastaava, eri, erilainen, toisin. Lisäksi pronominit se, sellainen ja adverbi siten muodostavat kuin-ilmauksen kanssa vertailevan konstruktion: sellainen ~ siihen tapaan kuin muutkin. (» § 11721176.) (Suhteuttavista inen-loppuisista adjektiiveista kuten saman kokoinen » § 609.)

Kaikissa vertailuilmauksissa vertailtava entiteetti, ominaisuus tai muu seikka suhteutetaan vertailukohtaan ja ilmaistaan samuuden tai eroavuuden astetta:

 
Vertailtava   Vertailukohta
x on nopeampi ~ sama ~ erilainen ~ toisin kuin y

Komparatiivi eroaa muista vertailuilmauksista siinä, että vertailukohtaa ilmaistaan paitsi kuin-rakenteella myös partitiivi-ilmauksella: sinua paremmin (» § 636637).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot