Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Hajarakenteet > Nominaalisia hajarakenteita > § 1399 Adverbiaali erillään pääsanastaan

§ 1399 Adverbiaali erillään pääsanastaan

Substantiivit, adjektiivit ja adverbit muodostavat pääasiassa kiinteitä lausekkeita. Niiden adverbiaalit, jotka tavallisesti ovat pääsanansa jäljessä, voivat kuitenkin olla niistä erillään. Tämä on vakiintuneinta olla-verbin yhteydessä omistus-, eksistentiaali- ja predikatiivilauseissa:

 
NP Omistuslauseessa Siitä minulla on pari esimerkkiä.
  Eksistentiaalilauseessa Tähän on monta syytä.
  Predikatiivina Jostakin tämä nyt on osoitus.
AP Predikatiivina Säähän vieraat sentään olivat tyytyväisiä.
AdvP Predikaatin osana Näköalasta turistit olivat ihan innoissaan.

Adverbiaali katsotaan substantiivin laajennukseksi, koska sen läsnäolo ja tulkinta perustuu juuri kyseiseen substantiiviin. Usein adverbiaalin voi yhtä hyvin ajatella liittyvän verbin ja substantiivilausekkeen yhdessä muodostamaan predikaattiin. Selvintä tämä on, kun verbirakenne on idiomaattinen, kuten ottaa ~ pitää yhteyttä (johonkin), saada yhteys (johonkin). Muutenkin hajarakenteen mahdollisuus saattaa riippua ilmaustyypin vakiintuneisuudesta. Esimerkiksi sanat matka, retki ja vierailu muodostavat suuntasijaisine adverbiaaleineen hajarakenteita tehdä-verbin kanssa: Lähisaarille voi tehdä retkiä. Toisaalta matka johonkin myytävän tuotteen merkityksessä esiintyy hajarakenteena myös kaupankäyntiin liittyvien verbien yhteydessä: Turkkiin myydään ~ saa vielä halpoja seuramatkoja.

Huom. 1. Teemana oleva genetiivimuotoinen NP voi ilmaista verbin jäljessä olevan substantiivin tarkoitteen omistajan: Äidin on ihan sydänkin kipeä teidän tähtenne (k); Sun on miehes ulkomailla (elokuvasta). Tällainen ns. irrallinen genetiivi keskittyy erottamattomaan omistukseen: ruumiinosien, pukimien ja perheenjäsenten ilmauksiin. Rakenne on länsimurteinen; sen voi ymmärtää hajarakenteeksi (Vilkuna 1989: 170–172) tai siten, että genetiivi on adverbiaalinen (Huumo – Inaba 1997).

Huom. 2. Seuraavanlaisissa olla-verbillisissä lauseissa on adjektiivin tai adverbin astemäärite erillään pääsanastaan.

 
Ihan näyttää asiat hyvin olevan… hyvää matkaa, – –. (l) | Niin ovat hiljaisia ja arkoja ihmiset Kauniaisissa, että edes ovea ei avata tuntemattomille, vaikka kotona ollaan. (l)

Astemääritteistä esim. melko, aika, suhteellisen eivät kuitenkaan esiinny tällä tavoin. Toisaalta mm. kovasti ja kovin esiintyvät myös verbin määritteinä, joten esim. lauseessa Kovasti se on aidon tuntuinen, Lauri toteaa (l) ei ole välttämätöntä pitää kovasti-sanaa irrallisena määritteenä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot