Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Yleistä > Lause paikkoina ja kenttinä > § 1369 Lauseenjäsenistä riippumaton näkymä sanajärjestykseen

§ 1369 Lauseenjäsenistä riippumaton näkymä sanajärjestykseen

Kun sanajärjestyksen vaihtelua tarkastellaan erillään lausekkeiden lauseenjäsentehtävistä ja kategorioista, se osoittautuu suhteellisen systemaattiseksi. Tätä tarkoitusta palvelee lauseen kenttäkuvaus, jota asetelma 170 esittelee yksinkertaisten esimerkkien avulla.

Asetelma 170: Lauseen kenttäkuvaus
Avaus Alkukenttä Loppukenttä Lopetus
  Esikenttä Teemapaikka    
      Olen ihan yksin.  
– – ja     tulee kevät.  
– – että   ihmiskunta siirtyy uuteen aikaan.  
    Nyt on uusi vuosi.  
    Kaupungilla juhlitaan railakkaasti, eikös vaan?
    Kappaleen on säveltänyt Lennon, luulisin.
No milloin ihmiskunta siirtyy uuteen aikaan?  
Ai uutta vuotta siellä juhlitaan.  
  Uusi vuosihan nyt on ainakin meillä.
  Osataan meilläkin nauttia elämästä.  
  Ei tämä hassumpaa ole.  
Ei mutta itketkö sinä?    
  Onhan sinulla minut.  

Lauseen kenttäkuvaus koostuu neljästä kentästä, joista tässä luvussa keskitytään kahteen, alku- ja loppukenttään (» § 13721391). Avaukseen sijoittuvat puheelle tyypilliset lausumanalkuiset partikkelit ja partikkeliketjut mutta myös konjunktiot, jotka liittävät lauseen toisen osaksi (» § 801). Myös lopetus on tyypillinen puhutulle kielelle: se on lausumanloppuisten lisäysten paikka. (» § 10081009, 10251026.)

Lause koostuu tyypillisesti alkukentästä ja loppukentästä. Alkukentän keskeinen osa on teemapaikka, joka yhdessä verbialkuisen loppukentän kanssa muodostaa yksinkertaisen lauseen prototyypin. Teemapaikan tyypillinen täyttäjä on referentiaalinen nominaalinen lauseke; sitä sanotaan lauseen teemaksi (» § 13711372). Esimerkiksi adverbiaalin nyt lauseessa Nyt on uusi vuosi sanotaan olevan teemapaikassa tai toimivan teemana sen mukaan katsotaanko asiaa paikan vai sen täyttäjän funktion kannalta.

Teemapaikan edellä alkukentässä on esikenttä, johon yleensä sijoittuu yksi nominaalinen lauseke tai verbi. Loppukenttä alkaa tavallisesti finiittiverbillä ja sisältää lauseen predikaatin. Eräissä tunnusmerkkisissä järjestyksissä verbi sijaitsee kuitenkin esikentässä tai toisaalta viimeisenä loppukentässä. Alkukentän kaksi paikkaa sisältävät tavallisesti kumpikin yhden lausekkeen (tai verbin), mutta loppukentässä lausekkeita voi olla useita. Kenttäkuvaus on täten vähemmän yksityiskohtainen kuin lauseen kuvaus lauseenjäsenten tai lausekerakenteen mukaan.

Kaikki kentät eivät ole lauseessa välttämättömiä. Lause voi koostua pelkästä loppukentästä (» § 1378):

 
Loppukenttä
Olen ihan yksin.
Tulee kevät.

Tavallisesti alkukenttä on kuitenkin täytetty teemapaikkaisella ilmauksella (» § 13721373):

 
Alkukenttä Loppukenttä
Teemapaikka  
Nyt on uusi vuosi.
Kaupungilla juhlitaan railakkaasti.

Alkukenttä on kaksijäseninen, kun esikenttä on täytetty (» § 13791387):

 
Alkukenttä Loppukenttä
Esikenttä Teemapaikka  
Milloin ihmiskunta siirtyy uuteen aikaan?
Osataan meilläkin nauttia elämästä.

Lause voi rakentua sitenkin, että loppukenttä on tyhjä tai siinä on vain nominaalista ainesta, kun verbi on esikentässä:

 
Alkukenttä Loppukenttä
Esikenttä Teemapaikka  
Itketkö sinä?  
Onhan sinulla minut.

Huom. Kenttäkuvausta sovelletaan tässä luvussa yksinäislauseisiin. Lauseenalkuisen konjunktion voi katsoa olevan joko avauksessa tai esikentässä. Myös alisteinen lause voi asettua kenttäkuvauksen osaksi: loppukentän viimeiseksi tai esikenttään. Kenttäkuvaus ei tällaisenaan ota huomioon subjektin ja verbin inversiota (» § 13761377).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot