Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Lausumapartikkelit > Yleistä > § 801 Mitä ovat lausumapartikkelit? Alaryhmät

§ 801 Mitä ovat lausumapartikkelit? Alaryhmät

Lausumapartikkelit esiintyvät erityisesti puhutussa vuorovaikutuksessa, ja siksi ryhmä on nimetty puhutun kielen näkökulmasta. Nämä partikkelit sijoittuvat liitynnäisinä lausumaan tai vuoroon. Ne osoittavat, millä tavoin niitä seuraava ilmaus liittyy meneillään olevaan puheeseen, yleensä välittömästi, joskus kauempanakin edellä olevaan lausumaan. Toisin kuin konjunktiot ne eivät kytke toisiinsa lausekkeita. Termiä konnektiivi käytetään tarkoittamaan lauseita ja laajempia tekstin osia toisiinsa kytkeviä sanoja; niihin on sisällytetty myös adverbeja sekä post- ja prepositioita (» § 820). Konnektiivien käyttöä käsitellään tarkemmin luvussa Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet (» § 11111143). Vaikka kukin lausumapartikkeli tuo puheeseen viime kädessä oman merkityslisänsä, nämä partikkelit voidaan tehtävän mukaan jakaa karkeasti muutamaan ryhmään.

Suurimpia lausumapartikkelien ryhmiä ovat kysyvät ja lisäävät partikkelit, joista jälkimmäiset voidaan edelleen jakaa kahtia, additiivisiin ja kontrastoiviin. Kolmas taajafrekvenssinen ryhmä ovat selittävät partikkelit. Jäännösryhmään ”Muut” (asetelma 131) on sijoitettu vaikeasti luokiteltavat rajatapaukset, joista kullakin on oma yksilöllinen käyttötapansa.

Asetelma 131: Lausumapartikkelit
Kysyvät Lisäävät
‑kO, vai; ai, tokko; jooko, mite(n)s, entä(s), josko (myös » § 17011702) ja, et(tä), eli(kkä), ‑kin/‑kAAn, viel(ä), vaikka(pa), tai siis, eiku, mut(ta), muuten, tosiaan (myös » § 1027)
Selittävät Affektiset
ku(n), kerran ~ kerta, ‑hAn, siis, nääs, näet, kato jospa, kunpa; että(s) (myös » § 1719)
Muut
jos, ni, paitsi; senkun

Tavallista, mutta ei yksinomaista, on lausumapartikkelien sijoittuminen lausuman tai vuoron, kirjoitetussa tekstissä vastaavasti virkkeen alkuun. Eräät lausumapartikkelit voivat sijaita myös vuoron lopussa, ja eräät konnektiivit (esim. kuitenkin, silti) myös keskellä lausetta. Tässä jaksossa esitellään lyhyesti lausumapartikkelit sekä kommentoidaan niiden käyttöä vuoron keskellä. Muusta käytöstä tarkemmin » § 10271036, 10401043.

Osaa lausumapartikkeleina esiintyvistä sanoista käytetään myös konjunktioina. Ennen muuta partikkelit et(tä), mut(ta), ja, eli, jos ja ku(n) toimivat paitsi vuoronalkuisina lausumapartikkeleina myös lauseita, joskus lausekkeitakin kytkevinä konjunktioina (» § 816818). Muutama konjunktion kanssa samanasuinen mutta liitepartikkelillinen lausumapartikkeli (jospa, kunpa, ettäs) toimii affektisessa tehtävässä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot