Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Korrelaatin lauseasema > § 1449 Korrelaattina objekti tai adverbiaali

§ 1449 Korrelaattina objekti tai adverbiaali

Yksipersoonaisen passiivilauseen nominatiiviobjekti on monessa suhteessa varsin subjektimainen; myös refleksiiviainesta se sitoo ollessaan teemana (a). Passiivin implisiittinen tekijä kuten lauseessa Höpistään vain omiaan on korrelaattina harvinainen (passiivin refleksiivitapauksista » § 1324). Kuten tunnekausatiivilauseissakin, samoissa yhteyksissä käytetään kuitenkin myös ei-refleksiivistä pronominia (b).

(a)
Kahden viikon kuluttua lapsi siirretään ottovanhempiensa luokse. (k) | Rauhallinen, puolueeton maa on vedetty mukaan sotaan vastoin tahtoaan, – –. (k) | Kapellimestari Paavo Berglund ja kirjailija Veijo Meri on palkittu kulttuurin hyväksi tekemästään työstä. (TV) | Omaleimaisuutensa vuoksi tuloksia ei tutkijan mukaan voitu yleistää – –. (L)
(b)
Haideria on arvosteltu myös hänen puhetyylinsä rajuudesta. (l) | Sairaalassa oltiin myös sitä mieltä, että Heikkinen on luovutettava hänen omaisilleen. (L)

Myös habitiivinen adverbiaalitäydennys, joka on elollistarkoitteinen, voi toimia refleksiiviaineksen korrelaattina ollessaan passiivilauseen teemana.

(c)
Edwardilla on edellisestä avioliitosta kaksi teini-ikäistä tytärtä, Heather ja Ashley. Heille on sisustettu vierailujensa ajaksi huoneet. (L) | Virkaa hakevalta vaaditaan näyttöä opettajankyvyistään (L) [otsikko] | – – tuotantoideat välittyisivät tuotantokoneistoon siten, että myös idean keksijälle taattaisiin kohtuullinen korvaus ideansa tuotoksesta? (a)

Objekti voi olla korrelaattina muutenkin, kun refleksiiviaineksen sisältävä lauseke kertoo jotakin sen tarkoitteesta, esim. sijainnin. Tällaisia ovat sijaintia tai hallintaa koskevat suuntasijaiset lausekkeet liikuttamisverbien kuten siirtää, lähettää, luovuttaa ja palauttaa yhteydessä (d) (suhdesääntö,» § 966). Vaihtoehtona on tällöinkin ei-refleksiivinen pronomini (e). Viime kädessä kuitenkin lauseen leksikaalinen sisältö ratkaisee refleksiiviaineksen tulkinnan (f).

(d)
Rouva Eeva Ahtisaari luovutti 60000 markan palkinnot saajilleen Tampereella – –. (l) | Zaire on uhannut palauttaa pakolaiset takaisin kotimaahansa vaikka väkivalloin. (l) | Poliisi saartoi katoliset alueilleen (L) [otsikko]
(e)
– – kaksi täpötäyttä junaa, jotka palauttavat mosambikilaiset ja zimbabwelaiset heidän kotimaihinsa. (l)
(f)
Mies palautti työkalut omistajalleen. vrt. Mies palautti työkalut työnantajalleen.

Myös olosijaiset lausekkeet ilmaisevat havaintoa ja esittämistä tarkoittavien verbien yhteydessä joko subjektin tai objektin sijainnin, joten objekti voi sitoa tällaiseenkin lausekkeeseen sisältyvää refleksiiviainesta (g). Auttaa-verbin objekti voi sitoa refleksiivistä possessiivisuffiksia, kun tämä sisältyy avustettavaa toimintaa ilmaisevaan lausekkeeseen (h).

(g)
Kuvitteleminen jäi pelkäksi yritykseksi, sillä hän näki vain säteilevän leijonaharjaisen naisen ylenpalttisessa kodissaan – –. (k) | Kari Viinikainen kuuli kaksi laukausta ja näki uhrin verissään porrastasanteella. (l)
(h)
Lahjoituksellaan Nakayama haluaa auttaa hyväntahdon suurlähettilästä työssään. (l) vrt. Nakayama haluaa auttaa suurlähettilästä kotimaassaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot