Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttamisjohdokset > Muuttamisjohdosten morfologiset tyypit > haju-sta-a, kala-sta-a, myk-istä-ä > § 326 stA-verbien rakenne ja merkitys

§ 326 stA-verbien rakenne ja merkitys

stA-johtimisia verbejä on runsaat 250 sanakirjalekseemiä. Ne ovat enimmäkseen nominikantaisia. stA-johdosten alatyypin muodostavat istA-johtimiset verbit (» § 327), joita on n. 150 lekseemiä. Niissä johtimen alkukomponentti i luetaan kuuluvaksi johtimeen eikä kantavartaloon. Tosin osassa johdoksia i voitaisiin myös katsoa osaksi monikkovartaloista kantaa ja johtimeksi tällöin ‑stA-: mutki-sta-a ~ mutk-ista-a (vrt. johdin -ittA- » § 321 huom.). Jos kantasana on i-vartaloinen, johtimeksi katsotaan ‑stA- eikä ‑istA- (ryhdi-stä-ä). stA-johtimella on myös U-alkuinen variantti ‑UstA-, esim. matkustaa, pehmustaa, puolustaa, päivystää.

Johdin ‑stA- liittyy yleensä kaksitavuiseen (heikkoon) vokaalivartaloon (aja-s-ta-a, tiedo-sta-a), joskus yksi- tai kolmitavuiseenkin (työ-stä-ä, kaupungi-sta-a) (» § 318 asetelma 78). Johdokset ovat enimmäkseen substantiivikantaisia, mutta muukin kantasana on mahdollinen. Tällaiset i:ttömän stA-johtimen sisältävät verbit eivät kaikki ole merkitykseltään kausatiivisia. Niissä on paljon erikoismerkityksisiä, leksikaalistuneita tai oppitekoisia muodosteita kuten vaikkapa järjestää, muodostaa, äänestää. stA-johdostyyppi karttuu vain satunnaisesti.

 
Substantiivikantaisia: arvostaa, avustaa, hajustaa, kiinnostaa, korostaa, kunnostaa, maustaa, painostaa, puvustaa, rahastaa, rinnastaa, ryhdistää, savustaa, tehostaa, tiedostaa, varjostaa | Adjektiivikantaisia: arastaa, ehostaa, jalostaa, samastaa, tarkastaa | Verbikantaisia: asustaa, katsastaa

Lisäksi on kantasanattomia tai johtosuhteeltaan epäselviä kolmitavuisia stA-vartaloisia verbejä, esim. aivastaa, anastaa, heijastaa, kangastaa, kiikastaa, lunastaa, pelastaa, sarastaa (ks. myös deskriptiiviverbit » § 309).

stA-johdosten semanttisesti selvärajainen alalaji ovat kaptatiiviset johdokset. Ne ilmaisevat kantasubstantiivin tarkoitteiden pyydystämistä tai keräämistä; tämä tarkoite on yleensä luonnonvarainen. Kaptatiivijohdoksiin kuuluu viitisentoista sanakirjalekseemiä, mutta uudismuodostuskin on mahdollista.

 
helmestää, hirvestää, kalastaa, linnustaa, lohestaa, marjastaa, rahastaa, ravustaa, sanastaa, sienestää, sorsastaa (PS), nimestää (E)

Huom. Lähimerkityksisiä kaptatiivijohdoksille ovat metsästää ja tA-johtimiset pyydystää ja saalistaa. Merkitykseltään lähinnä privatiivisia (» § 317) taas ovat (i)stA-johdokset tuohestaa, suolistaa ja suomustaa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot