Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttumisjohdokset > Muuttumisjohdosten morfologiset tyypit > viisas-tu-a, hankal-oitu-a > § 341 tU-verbien rakenne ja merkitys

§ 341 tU-verbien rakenne ja merkitys

Johdin ‑tU- liittyy nominin tai verbin konsonanttivartaloon (nuor-tu-a, täyt-ty-ä, hapan-tu-a, viisas-tu-a, harvinais-tu-a; sokais-tu-a, turmel-tu-a), Oi-loppuiseen monitavuiseen verbivartaloon (sokeroi-tu-a, integroi-tu-a, hypnotisoi-tu-a » § 342) tai yksitavuiseen vokaaliloppuiseen substantiiviin (jää-ty-ä, puu-tu-a). Vartaloltaan kaksitavuiset tU-johdokset ovat järjestään nominikantaisia, monitavuiset taas valtaosin verbikantaisia. (» § 339 asetelma 80.) Nominikantaiset tU-johdokset ovat merkitykseltään yleensä translatiivisia, verbikantaiset automatiivisia; refleksiivistä käyttöä on vain muutamalla verbillä (esim. rohkaistua, naamioitua, pätevöityä, saippuoitua). Merkitykseltään poikkeuksellisia tU-verbejä ovat esim. mieltyä, päätyä, liukastua ja rakastua.

tU-johdostyyppiin kuuluu useita kymmeniä nominikantaisia verbejä. Tarkan lekseemimäärän esittämistä vaikeuttaa se, että merkittävällä osalla monitavuisista tU-johdoksista on nominikannan ohella toinenkin mahdollinen kantasana: vastaava tA-vartaloinen verbi, johon puolestaan katsotaan liittyvän johdin -U-, esim. juon-tu-a (< juoni) ~ juont-u-a (< juontaa), avar-tu-a (< avara) ~ avart-u-a (< avartaa).

Nominikantaiset tU-johdokset ovat enimmäkseen adjektiivikantaisia ja kannaltaan konsonanttivartaloisia. Yleisimpiä kantoja ovat (i)nen-nominit, mutta myös jotkin muut e- tai A-vartaloiset adjektiivit ovat mahdollisia. Jälkimmäisistäkin esiintyy silloin konsonanttivartalo, jota ei ole niiden taivutusmuodoissa, esim. nöyr-ty-änöyrä.

 
Adjektiivikantaisia: harvinaistua, konkreettistua, määräaikaistua, osallistua, reaalistua, vetistyä; köyhtyä, laihtua, löystyä, nuortua, tyyntyä, täyttyä, vettyä; avartua, hapantua, hämärtyä, kallistua, madaltua, viisastua | Substantiivikantaisia: hiiltyä, vertyä; humaltua, kyyneltyä, ystävystyä

Sellaiset verbit kuin juurtua, jäätyä, soistua perustuvat pikemmin nominikantaan (juuri, jää, soinen) kuin periaatteessa mahdolliseen verbikantaan (juurtaa, jäätää, soistaa). Yksitavuiseen vokaalivartaloon perustuvat läpinäkyvät tU-johdokset ovat substantiivikantaisia ja merkitykseltään translatiivisia: jäätyä, luutua, maatua, puutua.

Verbikantaisten tU-johdosten kantasanoina esiintyy yleisimmin Oi-johtimisia verbejä (OitU-vartaloiset » § 342) mutta myös Aise- ja ele-verbejä, joista johdettuja tU-verbejä on vajaat parikymmentä lekseemiä. Näiden Aise- ja ele-kantaverbeistä monet ovat johdostyypilleen epätavallisia: semanttisesti kausatiivisia.

 
häikäistyä, kar(k)aistua, rohkaistua, sokaistua, valaistua | paleltua, turmeltua, tärveltyä, varjeltua

tU-johdosten uudismuodostus on mahdollista (i)nen-johtimisista adjektiiveista (myös yhdyssanoista) sekä Oi-vartaloisista verbeistä, mutta ei Aise- tai ele-verbeistä. OitU-johtimisia, kuten klassikoitua (k), vainajoitua (sl), voi muodostaa muista kolmitavuisista kuin (i)nen-nomineista.

 
kyynistyä (l, a), myönteistyä (l, sl), digitaalistua, äkkinäistyä (sl), aurinkoistua, nastolalaistua (L) | Yhdyssanakantaisia: moniarvoistua (skt), eläkeikäistyä, tietoteknistyä, toissijaistua, ympärivuotistua (sl)

Huom. Mahdollisesta kantasanastaan tai korrelaatistaan irrallisempia tU-vartaloisia verbejä ovat esim. seuraavat:

 
kertyä (vrt. kerätä, kerä), pyörtyä (vrt. pyörä, pyöriä), päihtyä (vrt. pää), suostua (vrt. suosia, suosio), tointua (vrt. toimi, toipua), tottua (< tosi), ärtyä (vrt. äreä)

Lisäksi on täysin läpinäkymättömiä, nykykielessä johdokseksi katsomattomia vartaloltaan tU-loppuisia verbejä, esim. haihtua, syntyä, tyytyä (» § 340 huom.).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot