Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttamisjohdokset > Muuttamisjohdosten morfologiset tyypit > haju-sta-a, kala-sta-a, myk-istä-ä > § 327 Alatyyppi: istA-verbit

§ 327 Alatyyppi: istA-verbit

Johdin ‑istA- liittyy nominin (heikkoon) vokaalivartaloon, tavallisimmin kaksitavuiseen A-vartaloon (» § 318 asetelma 78). Vartalon loppuvokaali ä katoaa johtimen edeltä (myk-istä-ä, väär-istä-ä), samoin a riippumatta siitä, katoaako se monikossakin (mutk-ista-a, som-ista-a; vrt. mutk-i-en) vai edustuuko se monikossa o:na (laisk-ista-a, vahv-ista-a; vrt. laisko-j-en). Tässä suhteessa istA-johdokset poikkeavat ittA-johdoksista, joiden a-kantavartalo edustuu monikkovartaloa noudatellen o:llisena (» § 321). Muuhunkin lyhyeen vokaaliin päättyvä kaksitavuinen vartalo menettää loppuvokaalinsa istA-johtimen edellä (mon-ista-a < mone-, sui-p‑ista-a < suippo). Varsin yleisiä kantavartaloina ovat eA-nominit: eA-aines jää pois ja vartalo on yleensä vahva-asteinen (muik-ista-a, virk-istä-ä), joskus heikkoasteinenkin (kang-ista-a < kankea, sup-ista-a < suppea). Lisäksi johdin ‑istA- liittyy muutamiin AA-loppuisiin sekä (vahva-asteisiin) ee-loppuisiin vartaloihin, jolloin AA katoaa ja ee lyhenee (puhd-ista-a; ase-ista-a, tuotte-ista-a).

istA-johdokset ovat useimmiten adjektiivikantaisia, mutta substantiivikantaisiakin on jonkin verran. Kantana voi olla myös muu nominaalinen vartalo, jolloin verbi korreloituu lähinnä samavartaloiseen adverbiin.

 
Adjektiivikantaisia: herkistää, hoikistaa, jäykistää, komistaa, notkistaa, pullistaa, pyöristää, raaistaa, ruskistaa, suoristaa, todistaa, tylsistää, uudistaa, varmistaa, ylpistää | Substantiivikantaisia: juhlistaa, kohdistaa, koneistaa, kärjistää, mutkistaa, rypistää, voimistaa | Muu kanta: eristää (vrt. erillään), koukistaa (vrt. koukussa, koukkuun), lävistää, ummistaa

istA-johdoksella voi olla vastineenaan U-muuttumisjohdos, joka usein on A-vastinettaan frekventimpi, esim. laiskistaalaiskistua, tylsistäätylsistyä.

Aivan kaikki istA-verbit eivät ole semanttisesti kausatiivisia. Lisäksi ryhmään kuuluu joitakin tunnekausatiiveja kuten ahdistaa, aristaa. Oppitekoisia leksikaalistumia ovat esim. verbit omistaa, sivistää, suunnistaa ja tarkistaa. Lisäksi on kantasanattomia kuten aavistaa ja deskriptiivisiä istA-verbejä kuten kakistaa, pilkistää (» § 309).

istA-johdostyyppi toimii osana nominikantaisten muuttamisjohdosten järjestelmää (» § 318 asetelma 78). Uudismuodosteet ovat mahdollisia lähinnä substantiivikannoista, esim. soseistaa, välineistää, markkinoistaa, lisäaineistaa (sl). Yhtä lailla tuottelias on intransitiiviverbejä muodostava johdin -istU- (» § 347).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot