Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Yleistä > Konjunktiollinen ja konjunktioton rinnastus > § 1084 Konjunktiottomien lauserinnastusten tulkintoja

§ 1084 Konjunktiottomien lauserinnastusten tulkintoja

Myös lauseita liitetään toisiinsa ilman konjunktiota. Jos ne sisältyvät yhteen puhetoiminnoltaan yhtenäiseen kokonaisuuteen, niiden voi katsoa muodostavan rinnasteisen liitoksen. Tyypillisesti kytkös on tulkinnaltaan additiivinen, mutta ilmauksen leksikaalisesta sisällöstä riippuen se voi olla myös esim. kontrastiivinen tai temporaalinen.

 
Additiivinen: Minulle riittää, että hanke edistyy, asia on hallussa, väline toimii. (k) | He kuvittelivat päät yhdessä metron, Eiffel-tornin, karusellit, elivät ne etukäteen. (k) | Kontrastiivinen: Minä määrään, sinä teet. (l) | Temporaalinen: Sieltä tuli mies, ilman päällystakkia, pysähtyi kohdalle, ojensi kätensä. (k)

Temporaaliselle suhteelle on ominaista, että lauseiden järjestystä ei voi vaihtaa ilman että kokonaisuuden merkitys muuttuu. Additiivisissa ja kontrastoivissa vaihtamisen mahdollisuus on suurempi:

 
Additiivinen: Minulle riittää, että asia on hallussa, hanke edistyy, väline toimii. | Kontrastoiva: Sinä teet, minä määrään. | Temporaalinen: ?Mies pysähtyi kohdalle, tuli sieltä.

Lauseiden konjunktiottoman rinnastuksen ja muun peräkkäisyyden välinen raja ei ole selkeästi vedettävissä. Kaksi itsenäistä lausetta voi kuulua ortografisesti samaan virkkeeseen, mutta lauseiden suhde ei välttämättä ole syntaktinen rinnastus, vaan kyseessä saattaa olla myös löyhemmin rakennettu tekstikatkelma. Esimerkiksi seuraavassa peräkkäisten lauseiden voi tulkita jatkavan samaa puheenaihetta:

 
Peruskarsinnan jälkeen pidetään välipalaveri ja päätetään ketkä kutsutaan haastatteluun. Näistä valitaan finaaliehdokkaat soveltuvuustutkimusta varten, heitä on yleensä kolmesta viiteen. (l)

Helpommin jälkijakso tulkitaan saman puheenaiheen jatkoksi, jos ilmauksessa käytetään ja-konjunktiota:

 
Kaivohuone on hiukkasen nukkavieru, mutta charmikas ravintola. Brunssin hinta on 99 markkaa, johon sisältyy lasi kuohuviiniä. 4–16-vuotiaat lapset maksavat 5 markkaa ikävuotta kohti, ja heitä varten on myös leikkihuone. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot