Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Yleistä > § 1091 Rinnastuskonjunktio ja merkitys

§ 1091 Rinnastuskonjunktio ja merkitys

Kullakin rinnastuskonjunktiolla on oma merkityksensä, joka vaikuttaa konjunktiolla kytkettyjen elementtien suhteen tulkintaan. Konjunktiottomissa eli asyndeettisissä tapauksissa suhde jää spesifioimatta, jolloin lauseiden leksikaalinen sisältö ja keskinäinen järjestys ohjaavat tulkinnan suuntaa.

 
Kääpiäinen oli tylsistynyt, se oli päässyt tai joutunut eläkkeelle, en käsittänyt kumpaa, – –. (k) | Vie niille kahvit, älä laskuta. (k) | Vielä 1989 Wolfsburgissa tehtiin 890 000 autoa vuodessa, viime vuonna enää 590 000, pudotusta siis 300 000 kappaletta. (l)

Tässä luvussa tarkastellaan ensisijaisesti rinnastuskonjunktiollisten kytkösten semantiikkaa. Koska monet konnektiivit eli konnektiiviset partikkelit, adverbit ja adpositiot ilmaisevat rinnastuskonjunktioille läheisiä merkityksiä, käsitellään niitäkin lyhyesti kunkin merkityssuhteen yhteydessä. Asetelmaan 158 on koottu seuraavassa tarkasteltavat merkityssuhteet (tarkemmin » § 1121).

Asetelma 158: Semanttisten suhteiden ilmaisimia rinnastuksissa ja niiden merkitysvastineissa
Suhde Suhteen merkitsin
  Rinnastus- konjunktio Adverbiaali- konjunktio Partikkeli, adverbi, kiteymä Adpositio
Additiivinen ja, sekä, ‑kä,
sekä – että,
niin – kuin (‑kin),
kuin myös, ynnä, (sun)
  lisäksi, ‑kin,
paitsi – myös, myös, samoin, samaten, jopa, edes, vielä(pä), niin ikään, kanssa, saati, puhumattakaan …
lisäksi, ohella, päälle
Disjunktiivinen tai(kka), vai;
eli(kkä),
joko – tai
  toisin sanoen
muuten, muutoin
 
Kontrastiivinen mutta, vaan, kun taas kun taas, sitä vastoin, sen sijaan, puolestaan, toisaalta, pikemminkin, päinvastoin, paitsi, vain lukuun ottamatta
Mutta esiintyy myös konsessiivisissa liitoksissa (» § 1140). Konjunktiosta sillä » § 1129.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot