Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > laaja-lti, paksu-lti > § 377 lti-adverbien rakenne ja merkitys

§ 377 lti-adverbien rakenne ja merkitys

lti-johtimiset adverbit ovat pääasiassa adjektiivikantainen johdostyyppi, johon kuuluu muutama kymmen lekseemiä. Tyyppi on epäproduktiivinen. Johdin ‑lti liittyy (heikkoon) vokaalivartaloon. Kanta-adjektiivit ovat enimmäkseen kaksitavuisia; kolmitavuisista ovat kantoina mahdollisia vain eA-vartalot sekä komparaatiojohdokset. Puhutussa kielessä lti-johdokset esiintyvät joskus myös rajageminaatiollisina: ‑ltix (» § 34).

lti-johdokset toimivat lauseessa tavan tai määrän adverbiaaleina. Niiden kantasanoina esiintyy keskeisiä adjektiiveja, jotka ilmaisevat suhteellista, usein mitattavaakin ominaisuutta.

 
leveälti, liialti, lyhyelti, paksulti, vahvalti | Kantasanaltaan epäselviä: kosolti, viljalti
 
alueella laajalti levinneitä tyyppejä (ou) | – – koskettihan ongelma syvälti koko kylää. (l) | – – sijaisuuksia on niukalti. (l) | Eino Leinon tuotanto on valtava, pitkälti toista sataa teosta. (l) | Suomi tuo EU:hun kosolti kokemusta ja tietoa kehitysyhteistyön tekemisestä. (l)

lti-johdoksen rinnalla esiintyy vastaava komparaatiojohdos, jolloin johdin siis liittyy komparaatioadjektiivin vartaloon, esim. (paljolti:) enemmälti, enimmälti; (laajalti:) laajemmalti, laajimmalti; (liialti:) liiemmälti.

lti-adverbit ovat merkitykseltään läheisiä stix-adverbeille. Jokseenkin synonyymisia ovat esim. seuraavat esiintymät:

 
Sivele leipäviipaleet ohuelti sinapilla. (l) | Se on sirote, jota levitetään ohuesti muurahaisten esiintymispaikoille. (l) | – – paikat, joissa on paksulti multaa, ovat edelleen reheviä. (l) | Tykkylunta on niin paksusti, ettei puita enää erota puiksi. (l)

Joskus samakantaisen lti- ja stix-johdoksen kesken on merkitysero. lti-adverbi on merkitykseltään konkreettisempi ja selvemmin esim. lokatiivinen tai määrää ilmaiseva, kun taas vastaava stix-adverbi voi ilmaista yleisemmin tapaa, kuten seuraavissa: ohuesti kirjoitettu [tarkoitetaan sisällöllisesti, ei konkreettisesti ohutta] (~ *ohuelti kirjoitettu); paksusti mongertava Boris Jeltsin (l) (~ *paksulti mongertava).

Huom. lti- ja stix-johdosten vaihtelua (esim. suurelti ~ suuresti) vastaa mmAlti-komparaatiojohdosten vaihtelu mmin-johdosten kanssa, esim. suuremmalti ~ suuremmin, liiemmälti ~ liiemmin. Vaihtoehtoinen ilmaus lti-adverbille voi olla paitsi stix-johdos myös kantasanan allatiivimuoto, esim. pitkälti ~ pitkästi ~ pitkälle toistakymmentä, laajalti ~ laajasti ~ laajalle levinnyt.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot