Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Taivutusmuotoiset adverbit > Muita muotteja > men-eillään, rakent-eilla, puk-eissa > § 393 eillA(An)- ja eissA-adverbien rakenne ja merkitys

§ 393 eillA(An)- ja eissA-adverbien rakenne ja merkitys

Adverbeissa, joiden päätteenä on -eillA(An) : -eillex (: -eiltA) tai -eissA : ‑eisiin (: -eistA), kantavartalona on useimmiten verbi. Ne ilmaisevat olotilaa, siihen tuloa ja siitä poistumista (erosijainen variantti on marginaalinen). Päätteistön osina ovat johdinaines ‑ee- (: ‑ex) sekä i ja ulko- tai sisäpaikallissijan tunnus (ja joskus possessiivisuffiksi). eillA(An)‑adverbityyppiin kuuluu 20–30 sanakirjalekseemiä, eissA‑tyyppiin vajaat kymmenen.

eillA-adverbi muodostaa kiteytyneen rakenteen olla-verbin kanssa ja ilmaisee tilaa, jossa kantaverbin kuvaama tapahtuma on meneillään. Tila koskee adverbin transitiivisen kantaverbin objektitarkoitetta (a) tai intransitiivisen subjektitarkoitetta (b).

(a)
Minulla on romaani tekeillä. vrt. Teen (parhaillaan) romaania. | Talo oli rakenteilla. vrt. Isä rakensi taloa. ~ Taloa rakennettiin.
(b)
Koko perhe on valveilla. vrt. Koko perhe valvoo.

eillA‑adverbien kantaverbeinä on kaksitavuisia vartaloita (c) tai kolmitavuisia transitiivisia CtA-vartaloita (d). Ryhmä (d) on oppitekoisesti produktiivistettu ja karttuva.

(c)
hereillä : hereille, meneillä(än), tekeillä, valveilla (PS), hankkeilla (< hankki-) (skt)
(d)
edusteilla (< edusta-), esitteillä, hahmotteilla, muodosteilla, perusteilla, säilytteillä, toimitteilla, valmisteilla (PS), viritteillä (l)
 
kunta-alan kehitteillä oleva työnarviointijärjestelmä (l) | Porin kaupunginkirjastossa on kahden viikon ajan näytteillä virolaisen Heino Kivihallin kalligrafiaa. (l) | Rouva Tellervo Koivisto sanoo katselleensa vähän säälien meneillään olevaa presidentinvaalikampanjaa. (l) | Viipurin ohikulkutie aiotaan saada rakenteille ensi vuonna. (l)

Vastaava ex-substantiivijohdos on joissain tapauksissa olemassa (valve, hanke, esite, näyte), muttei läheskään aina (*here, *eduste), ja adverbi yhdistyykin merkitykseltään pikemmin verbiin kuin vastaavaan ex-substantiiviin (vrt. verbikantaiset einen-loppuiset yhdysadjektiivit kuten puulämmitteinen, suomalaisvalmisteinen » § 275). Adverbit suunnitteilla ja neuvotteilla motivoituvat ttele-vartaloisesta verbistä.

Päätteen -eissA : -eisiin sisältäviä adverbeja on vain joitakin: kateissa : kateisiin, pukeissa : pukeisiin. Inessiivimuotoinen eissA-adverbi ja joskus adessiivimuotoinen eillA-adverbikin ilmaisee olemista tilassa, johon verbikannan ilmaisema tapahtuma on johtanut (e). Adverbi ei siis kuvaa kantaverbin ilmaiseman tapahtuman kattamaa tilaa kuten esimerkeissä (a–b), vaan siitä seurannutta tilaa.

(e)
Miehen juttu lykättiin, koska syyttäjä haluaa kuulla kateissa olevia todistajia. (l) | Olimme molemmat hereillä keskellä yötä. (l)

Muita kuin verbikantaisia eillA- ~ eissA-adverbeja ovat esim. jalkeilla, (henki-) toreissa(an), tohkeissaan sekä adpositiot hoteissa, kieppeillä (~ kieppeissä), paikkeilla ja pakeilla.

Huom. Olotilaa voidaan ilmaista olla-verbin yhteydessä myös teonnimien paikallissijaisilla taivutusmuodoilla. Esimerkiksi seuraavat teonnimet määritteineen kuvaavat transitiivisen kantaverbinsä subjektitarkoitteen tilaa: Väki on heinän teossa [’tekemässä heinää’] (T. Itkonen 1974: 382); Marjan poiminnassa Markkasilla [kuvateksti] (E). Adverbijohdoksista ksissA‑tyyppi kuvaa intransitiivisen kantaverbinsä subjektitarkoitteen tilaa (» § 392), samoin teonnimien muodot lähdössä ’lähtemässä’, menossa, kulussa, kerjuulla. Transitiivikantainen eillA-adverbityyppi taas kuvaa kantaverbinsä objektitarkoitteen tilaa (» § 393), samoin teonnimet hoidossa ’hoidettavana’, jaossa, myynnissä, pesussa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot