Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > lika-inen, teräks-inen, autta-vainen > Verbivartaloiset: kertalämmitteinen, helppohoitoinen > § 275 Taustalla toinen johdin

§ 275 Taustalla toinen johdin

Joihinkin (i)nen-johdoksiin sisältyy verbivartalo. Siihen (i)nen-johdin liittyy yleensä nominaalistavan johtimen välityksellä, esim. näk-ö-inen, helppokulk-u-i-nen, myönt-e-inen; tämä johdin on useimmiten ‑e(e)- (: ‑ex), ‑O, ‑U tai ‑ntA. Adjektiivin välitön morfologinen kantasana on siten deverbaalisubstantiivi (näkö, kulku), ei kuitenkaan aina aktuaalinen (*myönne). Joskus johdin liittyy suoraan verbivartaloon: ärty-inen, kotikuto-inen, huono-oppi-nen ’huono oppimaan’.

Verbivartaloisia (i)nen-adjektiivijohdoksia on kahdenlaisia: merkitykseltään (i)nen-adjektiiveille ominaiseen tapaan possessiivisia ja nominikantaiseksi katsottavia (a) sekä sellaisia yleensä yhdyssanan edusosana esiintyviä, jotka ilmentävät selvemmin vartaloverbinsä merkitystä (b). Ryhmän (b) adjektiivit ilmaisevat kantaverbin toimintaa geneerisesti tai futuurisessa merkityksessä: usein kyse on dynaamisen mahdollisuuden ilmaisemisesta. Ryhmään (a) kuuluu myös suhteutusadjektiiveja (» § 270272).

(a)
hohteinen (< hohde < hohtaa), itkuinen (< itku), loivanousuinen (< loiva nousu), lukutaitoinen (< lukutaito), huonokäytöksinen (< huono käytös), ketjuvälityksinen (< ketjuvälitys), nopealyöntinen (< nopea lyönti) | (jonkin) kuuloinen, näköinen
(b)
puulämmitteinen sauna ’sauna, joka lämmitetään puulla’ | nopeatekoinen ruoka ’ruoka, joka on nopea tehdä’Muita: helppohoitoinen, hevosvetoinen, kitukasvuinen, monitulkintainen, vaikeakulkuinen, vapaavalintainen

Morfologisista tyypeistä keskeinen ovat einen-loppuiset. Johdinaines ‑einen liittyy yleensä tA-loppuisiin verbikantoihin, enimmäkseen kolmitavuisiin. Tyyppi on karttuva, suurimmalta osin oppitekoinen ja asiatyylinen.

 
automaattisulatteinen jääkaappi, tehdasvalmisteinen pientalo (PS) | jatkuvatäydenteiset käsikirjat (a) | kauasheijasteinen päätös (l) | tehdasasenteinen käynnistyksenestolaite (l) | helpposivelteinen öljypitoinen akrylaattimaali (L)

Vastaavaa ex-johtimista substantiivia ei aina esiinny, esim. pitkäveteinen (*vede), puolipukeinen (*pue), aravalainoitteinen (*lainoite). Joskus parafraasiin sopii niin ex-substantiivi kuin sen kantaverbikin:

 
lujarakenteinen ’sellainen, jossa on luja rakenne’ ~ ’sellainen, joka on rakennettu lujasti, lujaksi’ | vaikeapääsyinen ’sellainen, johon on vaikea päästä ~ vaikea pääsy’

Ilman määriteosaa esiintyviä einen-johdoksia ovat esim. alisteinen, kielteinen, korosteinen, käänteinen, myönteinen, porrasteinen, sulkeinen. Semanttiselta kannalta nämäkin assosioituvat pikemmin verbiin kuin vastaavaan ex-johtimiseen substantiiviin. (Vrt. verbikantaiset llinen-johdokset » § 276; adverbityyppi (olla) rakenteilla » § 393.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot