Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > sekoit-e, kolk-e, jää-nne > § 242 Tulos, teko, väline ja muut -e-sanojen merkitykset

§ 242 Tulos, teko, väline ja muut -e-sanojen merkitykset

Teon tuloksen nimiä ovat esim. seuraavat ex-johdokset:

 
2-tav. > hake, jauhe, leike, miete, murske, nide, raaste, rouhe, tuote, uute | Monitav. > erite, jaloste, kustanne, moniste, nauhoite, painate, pakaste, puriste, rakenne, sekoite, tuloste, valmiste, äänite

Teon tulos on konkreettinen tai abstrakti. Kyse voi olla myös epäintentionaalisen tapahtuman tuloksesta, jolloin kantaverbi voi olla intransitiivinenkin, esim. paise (< paisua), roiske. Kun kantana on U-verbi, teon tuloksen nimenä esiintyy yleensä mA-johdos (» § 245).

Pikemmin teon kohdetta tai välinettä kuin tulosta ilmaisevat seuraavat ex-johdokset, joiden tarkoite ei ole seurausta kantaverbin toiminnasta: harraste, levite, liite, palaute, sumute, tavoite ’päämäärä’. Joidenkin johdosten tarkoite taas on kantaverbin ilmaisemassa tilanteessa pikemmin toimivana osapuolena kuin toiminnan kohteena tai tuloksena, esim. kiille (≈ ’sellainen joka kiiltää’), kimalle, noste ’nostovoima’.

Toisaalta ex-johdos voi olla merkitykseltään teonnimi, kun kantana tai korrelaattina on intransitiivinen deskriptiiviverbi. Vartalon viimeisenä konsonanttina on tällöin useimmiten k.

 
helke (vrt. helkätä, helkkyä), jyske (vrt. jyskyä, jyskiä), kapse, kolke, kopse, kuiske, loiske, melske, nyyhke, pärske, rouske, ryske, syke, säihke, tuike, vilske, virne, välke
 
Itseruoskinta kuuluu kirjailijakokoukseen kuin vihdan läiske savusaunaan. (l) | – – John Woo ohjaa taattua rytinäjytkettä, josta ei mätkettä ja pauketta puutu. (l)

Nämä ex-teonnimet ilmaisevat tyypillisesti jatkuvaa ääntä, mutta lähinnä kerrallista ääntä tai liikettä kuvaavat esim. hele, pore, roiske ja väre. Teonnimen kaltainen merkitys on myös seuraavilla ex-johdoksilla, joiden kantaverbi ei ole deskriptiivinen, mutta yleensä intransitiivinen: hohde ≈ ’hohtaminen’, katse, liike, paiste, polte, puhe, puute, sade, säihke, valve. Kun ex-teonnimen kantaverbinä on i- tai U-vartalo, rinnalla voi olla nA- tai ntA-johtiminen teonnimi, esim. jyske ~ jyskinä, läike ~ läikyntä. Kun vastineena on muu kuin i- tai U-vartaloinen verbi, kyseessä ei katsota olevan morfologinen johtosuhde, esim. pilke (vrt. pilkahtaa, pilkottaa), virne (vrt. virnistää, virnuilla).

ex-johdosten yksi keskeinen merkitysryhmä teon tuloksen ja teonnimien ohella ovat välineen nimitykset (» § 255257). Etenkin kolmitavukantaisten ex-johdosten ilmaisema väline on tyypillisesti aine eikä esine; esinevälinettä ilmaisevat sen sijaan yleensä in : ime-johdokset (» § 256).

 
2-tav. > haude, huume, johde, kate, mauste, ohje, peite, pyyhe, tuke, täyte | Monitav. > asuste, eriste, hajuste, karkote, kiinnite, koriste, kylläste, lannoite, leivite, liukaste, opaste, pakote, pelote, piriste, tasoite, tehoste, todiste, virkiste

ex-johdoksissa on runsaasti myös merkitykseltään erikoistuneita leksikaalistumia tai sellaisia oppitekoisia muodosteita, jotka eroavat kantaverbinsä tai ex-johdosten tyypillisistä merkityksistä:

 
asenne, juliste, jännite, jäte, kanne, käsite, laite, lause, liike ’kaupallinen yritys; aatesuuntaus’, mielle, ohje, osoite, paine, piirre, piste, syyte, taide, tavoite, tiede, tuote, vaihde, virke

Johdoksina jokseenkin läpinäkymättömiä ovat esim. ahde ’rinne’ (< ahtaa), ele (< elää), puite (< puittaa ’varustaa puilla’) ja riite ’ohut jääkuori’ (< riittää).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot