Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > sekoit-e, kolk-e, jää-nne > § 241 -e : -ee -johdosten muodostuksesta

§ 241 -e : -ee -johdosten muodostuksesta

Johtimen ‑ex (: ‑ee-) sisältävien verbikantaisten substantiivien kantoina on monitavuisia CtA-loppuisia vartaloita sekä erilaisia kaksitavuisia vartaloita (» § 222 asetelma 73). ex-johdokset ilmaisevat yleisimmin teon tulosta tai välinettä, mutta jotkin ovat teonnimiäkin. Johdostyyppiin kuuluu n. 400 verbikantaista sanakirjalekseemiä, joissa on paljon oppitekoisia muodosteita. Tyyppi ei ole produktiivinen, mutta kuitenkin karttuva, varsinkin kolmitavuisista CtA-vartaloisista verbeistä. Näiden ex-johdoksilla on myös säännöllisemmin välineen tai teon tuloksen merkitys kuin muunkantaisilla.

ex-johdosten kolmitavuiset kantaverbit ovat ttA‑, stA-, ntA-, ltA-, rtA- tai AhtA-loppuisia. Muutaman (esim. makeute) ttA‑kantaverbi on nelitavuinen. Johdin liittyy kantaverbin vokaalivartaloon, ja ex-johdos osallistuu astevaihteluun (tavoitt-ee- : tavoit-ex); kantavartalon loppuvokaali jää pois johtimen edeltä.

 
‑ttA- > aloite, lähete, pinnoite, rasite, äänite | ‑stA- > ennuste, koriste, pakaste, peruste, tiiviste | Muu ‑CtA- > kaiverre, kimalle, lyhenne, vivahde

Kaksitavuisena kantaverbinä on useimmiten A-vartalo, mutta muitakin kaksitavuisia kantoja esiintyy, myös AA-supistumavartaloita:

 
‑A- > este, haaste, käänne, loiste, ote, mielipide, pyörre, tuote, väite | ‑e- > koe, lähde, tunne | ‑i- > hanke, moite, pyyhe | ‑O- > aie, haude, rike, side, toive | ‑U- > liike, puhe, taive | ‑AA‑ > huume, leike, vihje, viite

Kolmitavuisten itse-vartaloisten verbien ex-johdoksiksi voidaan tulkita sanat kahle (< kahlita), lääke, maine, tarve, tilke (kantaverbin itse-aines puuttuu niistä). Sanat leikkele ja tekele ovat le-verbikantaisia ex-johdoksia tai lex-johtimisia (» § 202).

Lisäksi on nnex-johtimisia sanoja, jotka ilmaisevat lähinnä teon tulosta. Ryhmä on pieni (n. 20 sanakirjalekseemiä), epäproduktiivinen ja paljolti oppitekoinen. Kantaverbit ovat yksi- tai kaksitavuisia. (Nominikantaiset nnex-johdokset » § 187.)

 
1-tav. > jäänne, luonne | 2-tav. > käytänne, liikenne (vrt. liikkua), perinne, ravinne (PS), havainnepiirros (skt)

Monella on sama- tai lähimerkityksinen ntO-vastine (~ käytäntö jne. » § 239). Paikkaa ilmaisevia nnex-johdoksia ovat kaivanne ja painanne. Samanhahmoisia nnex-loppuisia sanoja, joissa kuitenkin on kantana ntA-vartaloinen verbi ja substantiivinjohtimena siten ‑ex, ovat esim. asenn-e, lyhenn-e.

Huom. 1. Jotkin kaksitavuiset ex-johdokset pohjaavat semanttisesti pikemmin kantaverbinsä le- tai (U)ttA-johdokseen kuin itse morfologiseen kantaverbiin, esim. huuhd-e ’huuhteluaine’ ← huuhdella (< huuhtoa), viihd-eviihdyttää (< viihtyä).

Huom. 2. Verbikantaiset ex-johdokset ovat morfologisena kantana sellaisten yhdyssanojen edusosana toimivissa (i)nen-adjektiiveissa, joissa verbin merkityssisältö on korosteinen (» § 275), esim. puulämmitteinen, käsivälitteinen, kauasheijasteinen. Tällaiseen (i)nen-adjektiiviin sisältyvä ex-substantiivi ei välttämättä ole aktuaalinen lekseemi (?lämmite, *välite). Johdinaines -ee- (: -ex) esiintyy myös osana adverbimuottia rakenteilla-, pukeissa-tyypissä (» § 393).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot