Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä > § 301 Kantasanan luokka: kovempi, vähiten, alempi, illemmalla

§ 301 Kantasanan luokka: kovempi, vähiten, alempi, illemmalla

Komparaatiojohdoksia muodostetaan komparoituvista sanoista: adjektiiveista ja partisiipeista (a), niiden stix-adverbijohdoksista (b) ((i)mmin- ja iten-komparaatioadverbit » § 375376) ja muistakin adverbeista (c) sekä lekseemiä edustamattomista nominaalisista vartaloista (d) ja satunnaisesti myös substantiiveista (f–e). Kaikissa tapauksissa komparaatiojohdin liittyy nominaaliseen vartaloon, myös adverbeja komparoitaessa (b–c), jolloin adverbin pääteaines jää pois komparaatiojohtimen edeltä. (Komparaatioadverbit » § 302.)

(a)
kov-empi, kov-in (< kova) | vaimea-mpi, vaime-in | voimakkaa-mpi, voimakka-in | kummallise-mpi, kummallis-in | provosoiva-mpi, provosoiv-in
(b)
hitaa-mmin, hita-immin (← hitaa-sti) | nopea-mmin, nope-immin ~ nope-iten (← nopea-sti) | provosoiva-mmin, provosoiv-immin (← provosoiva-sti)
(c)
vähe-mmän, väh-iten (~ väh-immin) (← vähä-n) | usea-mmin, use-immin (~ use-immiten) (← use-in) | tänne-mpä-nä, tänn-impä-nä (← täällä); tänne-mpä-ä, tänn-impä-ä (← täältä); tänne-mmä-s, tänn-immä-s (← tänne) | sinne-mpä-nä (← siellä); sinne-mmä-k-si (← sinne)

Suhteellista sijaintia tai ajankohtaa ilmaisevissa komparaatiojohdoksissa kantana on yleensä lekseemiä edustamaton nominivartalo (d). Näissä komparaatiosanoissa on sekä adjektiiveja että adverbeja ja sekä komparatiiveja että superlatiiveja. Samaa ilmaisevat myös jotkin substantiivikantaiset adverbiaalina käytettävät paikallissijaiset tai s-päätteiset komparaatio‑, useimmiten komparatiivijohdokset (e).

(d)
ale-mpi, al-in, ale-mpa-na, al-impa-na (< ala-) | ede-mpi, ede-mpä-nä (< ete-) | kau-e‑mpi, kaue-mpa-a (< kauka-) | lähe-mpi, läh-in (< lähe-, lähi-) | sise-mpi, sis-in, si-s‑immä-s (< sisä-) | yle-mpi, yl-in, yl-impä-nä (< ylä-) | aie-mpi, aie-mmin (< aika) | myöhe-mpi, myöhe-mmin (< myöhä)
(e)
alumpana, illemmalla, jäljemmäs, kesemmäksi, keväämmällä, päivemmällä, reunempana, reunimpana, syksympänä (PS), rannempana (k), yömmällä (l)

Muunlaiset substantiivikantaiset komparaatiojohdokset ovat satunnaisia ja esiintyvät yleensä adjektiiveille tyypillisissä lauseasemissa:

(f)
Komparatiivi:ei ihmeempää | kiireemmäksi aikaa (skt) | Mikko Elo vaatii Lipposelta demarimpaa politiikkaa (L) | Pääosassa on edelleen Bondia hieman connerympään suuntaan palauttava Pierce Brosnan. (L) | Heti kun laulan hieman rokimpaa niin sen kuulee. (L) | Baikalilla olet todennäköisesti turvemmassa kuin kesämökkipitäjäsi Nysäjärvessä. (L)
 
Superlatiivi: – – siksi kieli on ihmisessä ihmisintä. (L) | Guillemin Gisellen monista pienistä rooleista herkuin on Jaana Puupposen tulkitsema Bathilde – –. (L) | Sukkahousut uhkaavat muovipussia joka kodin nikseimpänä tavarana (L)

Komparatiiviadjektiivin ja adjektiivikantaisen komparatiiviadverbin täydennyksenä esiintyy vertailukohtaa ilmaiseva kuin-rakenne tai partitiivimuotoinen NP: pitempi kuin isä ~ isää pitempi, hitaammin kuin isä ~ isää hitaammin (» § 636). Partisiippikantaisella komparatiivijohdoksella voi olla kantapartisiipilta periytyvä täydennys: Suomenruotsalaista kirjallisuutta on usein pidetty yksilöllistä kokemusta korostavampana kuin suomalaista (L).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot