Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > lika-inen, teräks-inen, autta-vainen > Vaihtelu ‑inen ~ ‑i > § 268 Globaali ja globaalinen, objektiivi ja objektiivinen

§ 268 Globaali ja globaalinen, objektiivi ja objektiivinen

Taustoittava pykälä

Osa vierasperäisistä inen-loppuisista adjektiiveista esiintyy myös ilman nen-johdinainesta. Nämä i-loppuiset sanat ovat vähintään kolmitavuisia, ja niissä on etenkin sellaisia adjektiiveja, joiden vastine ruotsissa, englannissa tai saksassa on päätteetön. Keskimääräistä yleisemmin inen-adjektiivien nen-aineksettomia variantteja esiintyy tieteellisissä teksteissä. Seuraavassa joidenkin varianttien yleisyyssuhteita havainnollistavat esiintymien lukumäärät korpusotoksessa (skt):

 
formaalinen 18 ~ formaali 6, globaali 142 ~ globaalinen 116, humaani 92 ~ humaaninen 5, pedantti 6 ~ pedanttinen 4, primaari 24 ~ primaarinen 17, sakraalinen 4 ~ sakraali 4, sekundaari 15 ~ sekundaarinen 12, spesifinen 65 ~ spesifi 18, suvereeni 128 ~ suvereeninen 14, verbaalinen 82 ~ verbaali 37

Vaihtelu nen-päätteisen ja ‑päätteettömän variantin kesken keskittyy vartaloltaan tietynloppuisiin sanoihin (esim. aali(nen)- tai aani(nen)-loppuisiin), mutta ei toisaalta koske kyseisen vartalotyypin jokaista sanaa. Yksinomaan tai lähes poikkeuksetta i-loppuisina esiintyviä adjektiiveja ovat sananlopuittain esitettynä mm. seuraavat:

 
‑aali: banaali, brutaali, joviaali, lojaali, neutraali | ‑aani, ‑uuni: spontaani, urbaani; immuuni | ‑AAri: vulgaari ~ vulgääri | ‑aatti, ‑eetti: adekvaatti, akuutti; diskreetti | ‑akti, ‑ekti: eksakti, kompakti; korrekti | ‑entti, ‑antti: intelligentti, kompetentti, latentti; pikantti, tolerantti | ‑idi: gravidi, likvidi, solidi, validi | ‑iili: infantiili, labiili, seniili, steriili, triviaali | ‑iimi, -uumi: intiimi, legitiimi; postuumi | ‑iivi: naiivi

Yleensä ei esiinny sellaisia nen-aineksettomia adjektiiveja, jotka lankeaisivat yhteen substantiivin kanssa. Substantiiveja ovatkin esim. sanat antiikki, finaali, funktionaali, konservatiivi, materiaali, negatiivi, objektiivi, orgaani, passiivi, primitiivi, rituaali, symboli ja synonyymi. Toisaalta on myös sellaisia nen-päätteettömiä sanoja, jotka esiintyvät niin adjektiivina kuin substantiivinakin, esim. abstrakti, aktiivi, ideaali, liberaali, normaali, radikaali, universaali. Monet adjektiiveina esiintymättömät tai siinä käytössä harvinaiset nen-päätteettömät sanat voivat silti esiintyä adjektiivin kaltaisena yhdyssanan määriteosana, esim. populaarikulttuuri, reaaliaikainen, sosiaaliluokka, totaalikieltäytyjä.

Vaihtelu ‑i ~ ‑inen koskee myös vierasperäisistä i(nen)-adjektiiveista johdettuja ominaisuudennimiä: abstraktisuus ~ abstraktius, radikaalisuus ~ radikaalius (» § 178). Ominaisuudennimissä isUUs-loppuinen variantti on tavallisesti yleisempi kuin iUs-loppuinen, kun vastaavien inen- ja i-adjektiivien yleisyyssuhteet ovat päinvastaiset (esiintymien määrät: skt).

 
Ominaisuudennimi Adjektiivi
lojaalius 7 ~ lojaalisuus 76 lojaali 73 ~ lojaalinen 1
neutraalius 5 ~ neutraalisuus 35 neutraali 183 ~ neutraalinen 0
spontaanius 7 ~ spontaanisuus 23 spontaani 149 ~ spontaaninen 2
suvereenius 9 ~ suvereenisuus 59 suvereeni 128 ~ suvereeninen 14

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot