Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > ava-us, opet-us > § 233 Tyyppi avata : avaus: muodostuksen ja käytön rajoituksia

§ 233 Tyyppi avata : avaus: muodostuksen ja käytön rajoituksia

Us-johdokset ovat odotuksenmukainen teonnimityyppi myös AA-vartaloisista supistumaverbeistä:

 
‑AA- > avaus, hankaus, kaipaus, kuorsaus, loukkaus, mittaus, nypläys, ohjaus, rasvaus, signeeraus, suojaus, testamenttaus, törmäys, zoomaus
 
Ohjelmassa oli mm. hämäläisen ”laseaidan” tekoa sekä polun linjausta ja raivausta. (l) | Kohkaus asian ympärillä on turhaa. (L) | Sarkian loppusoinnut ovat yleensä briljeeraukseen asti täydelliset. (a)

Johtamisen periaatteellisesta produktiivisuudesta huolimatta kaikista AA-supistumaverbeistä ei kuitenkaan ole käytössä Us-teonnimeä, esim. *haittaus (< haitata), *huomaus, *kehtaus, *kelpaus, *lepäys, *matkaus, *osaus, *palaus, *pelkäys, *piittaus, *pärjäys, *vihaus. Tällaisista AA-verbeistä monet ovat intransitiivisia tai merkitykseltään ei-kausatiivisia. Joskus Us-teonnimi kuitenkin tuntuu periaatteessa mahdolliselta (luuhaus, möykkäys, roskaus) tai esiintyy satunnaisesti: hohkaus, pauhaus, tuuppaus (l), makaus, raahaus, väsäys (k). Us-teonnimi puuttuu käytöstä mm. silloin, kun verbiä vastaava johtamaton substantiivi ilmaisee samaa, esim. homma ~ ?hommaus, jumppa ~ ?jumppaus, murha ~ *murhaus, peli ~ ?pelaus, ravi ~ ?ravaus, surma ~ *surmaus. Joitakin Us-johdoksia taas tavataan lähinnä vain yhdyssanan määriteosana, esim. flirttaustaito, raahausjälki, vaivauskoneisto (l), karkausvuosi, tai edusosana, esim. huutokauppaus, matkasaarnaus (l).

Lisäksi Us-johdosten kantoina on joitakin OA- ja eA-supistumaverbejä:

 
‑OA- > holhous, kirous, kumous, linkous, lumous, nuohous, putous, siivous, tarjous | ‑eA- > kiveys, poikkeus, risteys ’risteämiskohta’

Us-johtimisissa teonnimissä on kaikkiaan runsaasti sellaisia, joissa johdos ilmaisee kantaverbin aktiviteetin yhtenä rajattuna kokonaisuutena, sekä merkitykseltään erikoistuneempia leksikaalistumia.

 
huomautus, hyökkäys, keräys, lisäys, määräys, satsaus, siunaus, solvaus, sysäys, tarjous, tervehdys, törmäys, uhkaus, valitus, vastaus, vertaus, viittaus | Leksikaalistumia: arvoitus, ennätys, hallitus, järjestys, kiusaus, kohtaus, kokous, kustannus, merkitys, osoitus, poikkeus, saavutus, seuraus, sisällys, suuntaus, tapaus, tempaus, yllätys

Leksikaalistumia ovat myös sellaiset yksilön nimitykset kuin hirvitys, iljetys, kammotus, kummitus, ällötys. Lisäksi yksilötarkoitteista käyttöä voi olla muillakin Us-teonnimillä, esim. Hän on suuri lupaus ~ kammottava ilmestys; Talo on kaupungin kaunistus ~ komistus. Us-johdostyypin kantasanattomia jäseniä ovat mm. kommellus, selkkaus, tiimellys ja yksilötarkoitteiset hökötys, kuvatus ja kapistus.

Huom. Johdokset jakaus, kaivaus ja kattaus ovat supistumaverbikantaisten Us-johdosten hahmoisia, mutta niiden kantana ei ole supistumaverbi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot