Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > juhli-nta, hyväksy-ntä > § 238 Satunnaisempia ntA-teonnimiä

§ 238 Satunnaisempia ntA-teonnimiä

Satunnaisemmin esiintyy kaksitavuisista A- tai e-vartaloisista verbeistä johdettuja ntA-teonnimiä:

 
‑A- > hiihdäntä, kaadanta, kasvanta, liitäntä, painanta, pieksäntä, siirräntä, säädäntä, vaihdanta, valanta | ‑e- > iskentä, kitkentä, kätkentä, laskenta, luenta, nyljentä, poljenta
 
haitarin soitanta (l) | Ei tehdastyökään ole enää mitään stereotyyppistä miesten raadan-taa – –. (l) | Onko päätäntävalta enää lainkaan omissa käsissämme? (l) | Kiihko Olof Palmen murhan Etelä-Afrikan kytkennästä on hiipunut Ruotsissa päivä päivältä. (L) | – – kanin kaitsenta nosti pisteitäni Jasminin silmissä. (k)

Tällainen ntA-johdos on käytössä etenkin silloin, kun samakantainen U- tai O-johtiminen teonnimi on leksikaalistunut tai jos U- tai O-johdosta ei ole lainkaan: vrt. esim. laulantalaulu, painantapaino, idäntäitu, iskentäisku, kätkentäkätkö, kitkentä – *kitku.

ntA-johtimisia teonnimiä esiintyy myös joistakin supistumaverbeistä ja kolmitavuisista itse-vartaloisista verbeistä (supistumaverbikantaiset ovat oppitekoisia):

 
‑VA- > hajonta, holhonta, käsinkohonta, levintä, ohjanta, seuranta, sironta, tarjonta, tajunta, joukkotuhonta | ‑itse- > hallinta, harkinta, häirintä, lääkintä, maininta, merkintä, tilkintä, tulkinta, valinta (PS), kestintä (L)
 
Nopeiden salamapäätöstenkin takana on yleensä mittaamaton määrä ikävää rutiinia, huolellista punnintaa ja järjestelmällistä tiedonhankintaa. (l) | Viinarallin hillintätoimet eivät ole palauttaneet Alkon Kaakkois-Suomen myyntiä entisiin lukemiin. (l)

ntA-johdos ei ole mahdollinen kaikista verbeistä, joissa itse-ainesta edeltää vokaali, esim. *suvainta, *ilointa; vrt. ansainta. Myöskään kantasanan tarkoitteella varustamista merkitsevillä itse-verbeillä ei välttämättä ole ntA-teonnimeä, esim. kalkinta (E), ?laastinta.

Huom. Kantasanoiltaan poikkeuksellisia, oppitekoisia ntA-johdoksia ovat esim. asetanta (< asettaa), leirintä (< *leiriä; vrt. leiriytyä) ja mainonta (< *mainoa; vrt. mainostaa).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot