Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > kiinty-mys, suostu-mus > § 243 Epäproduktiivinen mUs-johdostyyppi

§ 243 Epäproduktiivinen mUs-johdostyyppi

Johtimen ‑mUs (: ‑mUkse-) sisältäviä verbikantaisia substantiiveja on satakunta. Johdostyyppi on epäproduktiivinen ja sen jäsenistä monet oppitekoisia tai merkitykseltään vakiinnutettuja, jotkin ylätyylisiä tai vanhahtavia. Johdin ‑mUs kiinnittyy (vahvaan) vokaalivartaloon. Yleisimpiä mUs-johdokset ovat kaksitavuisista U-vartaloisista verbeistä, mutta kantoina esiintyy myös muita kaksitavuisia verbivartaloita (» § 222 asetelma 73). Kantanaan supistumavartalon tai kolmitavuisen vartalon sisältäviä mUs-johdoksia on joitakin. eA‑, OA-supistumavartalon vokaaliaines edustuu yleensä pitkänä vokaalina ee, OO (lankee-mus, vetoo-mus; mutta: totea-mus). Kantana oleva UtU-johdos menettää vartalostaan tU-aineksen (sitou-mus), ja le-johdos voi menettää loppu-e:nsä (katsel-mus, koettele-mus).

 
‑U- > koostumus, kutsumus, kysymys, vedenpaisumus, suostumus, taipumus, täyttymys | ‑A- > elämys, tietämys, ääntämys | ‑e- > hakemus, kokemus, näkemys, olemus | ‑i- > aistimus, perimys, sopimus, vaatimus | ‑O- > kertomus, rikkomus, toivomus | ‑VA- > seuraamus | ‑UtU- > kieltäymys, sitoumus | Muu 3-tav. > katselmus, koettelemus, olettamus, perehtymys, ravitsemus, ymmärtämys

Osa mUs-johdoksista on merkitykseltään teonnimen kaltaisia (a), joskin ne ilmaisevat tyypillisesti rajattua kokonaisuutta, jotkin taas tarkoittavat kantaverbin toiminnan tulosta tai kohdetta (b).

(a)
aikomus, katumus, kärsimys, pettymys, lankeemus, luottamus, pyrkimys, ravitsemus, tietämys, tuntemus, tuottamus, tutkimus, vihkimys, ylösnousemus
(b)
latomus, leipomus, luomus, sopimus | kantamus, parsimus

Osa U-vartalokantaisista mUs-johdoksista tarkoittaa kantaverbin toiminnasta tai tapahtumasta seuraavaa tilaa, eikä itse aktiviteettia (samanlaisia ovat VntU-verbien Us-johdokset, esim. hätäännys, lamaannus » § 234):

(c)
juopumus, kiihtymys, kiintymys, mieltymys, suuttumus, taantumus, uupumus, väsymys
 
Suunnitelmat ovat herättäneet osin voimakasta ärtymystä. (l) | Konjakki oli painanut ruumiiseen turtumuksen hunnun. (k)

Vaikka mUs-johdoksilla ei juuri ole varsinaista teonnimen merkitystä, jotkin mUs-johdokset saavat verbilähtöisiä laajennuksia tai määriteosia:

(d)
Karjalaisen pyrkimys presidentiksi (L) | Paavalin luottamus korinttolaisiin (ou) | kauhun ja pelon kokemuksia (l) | Eija-Riitta Korholan anomusta ryhmään käsiteltäneen heinäkuun toisella viikolla. (L)

Huom. Nominikantaiset mUs-johdokset ovat paikan tai yksilön nimityksiä (» § 188, 196).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot