Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > lika-inen, teräks-inen, autta-vainen > § 264 Merkityksenä yleensä kuuluvuus, kantana substantiivi

§ 264 Merkityksenä yleensä kuuluvuus, kantana substantiivi

Valtaosa (i)nen-johtimisista adjektiiveista on substantiivikantaisia ja merkitykseltään possessiivisia. Ne ilmaisevat kuuluvuussuhdetta, jossa adjektiivin luonnehtiman substantiivin tarkoite sisältää (i)nen-johdoksen kantasanan tarkoitteen, tarkoitteita tai tarkoitetta. Usein (i)nen-johdoksen implisiittisenä oheismerkityksenä on kantasanan tarkoitteen runsaus.

 
likainen vaate ’vaate, jossa on (paljon) likaa’
kuoppainen tie ’tie, jossa on (paljon) kuoppia’

lasinen katto ’katto, joka on lasia’

Merkitykseltään näistä poikkeavia leksikaalistumia ovat esim. aikainen, herttainen, ilmainen ja määräinen. Adjektiivikantaisia (i)nen-adjektiiveja on vähän, esim. pienoinen, risainen, samainen, ja enimmät niistä ovat käytöltään affektisia (» § 207208).

Harvemmin (i)nen-johdin liittyy muuhun nominivartaloon (etäinen, jokainen, ulkoinen) tai verbiin (ärtyinen, usein jonkin nominaalistavan johdinaineksen välityksellä: vesijäähdytt-e-inen, huonoluist-o-inen » § 275) tai adverbiin (sillo-inen, yksinoma-inen » § 372 huom., 263). Kantavartalo voi olla myös vierasperäinen kuten sanoissa lyyrinen tai mekaaninen (» § 267). Lisäksi on kantasanattomia (i)nen-nomineja, esim. hyinen, kaltainen.

Esiintymisensä puolesta (i)nen-johtimiset adjektiivit jakautuvat täydennyksen tai määriteosan saaviin kuten ikäinen, suuruinen, muotoinen, piirteinen, oppinen (» § 269275) ja toisaalta itsenäisesti esiintyviin kuten iloinen, metallinen tai vuotuinen. (i)nen-johdokset esiintyvät usein myös yhdysadjektiivin edusosana. (Yhdysadjektiiveista » § 426427.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot