Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > kerrostu-ma, hahmotel-ma > mA-substantiivit ja agenttipartisiippi > § 246 Rajanvetoa: lausuma ja hänen lausumansa runo

§ 246 Rajanvetoa: lausuma ja hänen lausumansa runo

Johdinaines -mA toimii myös agenttipartisiipin muodostimena (» § 122, 297, 521–). Agenttipartisiipin muodostus on produktiivista transitiivisista verbeistä, ja osaa näistä agenttipartisiipeista vastaa samanasuinen mA-johtiminen substantiivi (a). Intransitiiviverbeistä sen sijaan ei yleensä muodosteta agenttipartisiippeja, mutta jossain määrin kyllä mA-substantiiveja (b). Yhteistä agenttipartisiipeille ja mA-substantiiveille on, että ne voivat saada kantaverbinsä subjektia vastaavan genetiivimuotoisen etulaajennuksen; substantiivin yhteydessä se voi olla myös määriteosana. Agenttipartisiipille tämä laajennus on pakollinen, substantiiville ei.

(a)
Agenttipartisiippi: käärmeen purema poika, kiven iskemä lommo | mA-substantiivi: (käärmeen) purema, (kiven) iskemä
(b)
mA-substantiivi: selluloosateollisuuden keskittymä (a), kuulonheikkenemä

mA-aineksisilla sanoilla on lisäksi sellaista käyttöä, jossa ne sijoittuvat substantiivin ja agenttipartisiipin välimaastoon, yleensä siten että agenttipartisiippia muistuttava sana on lauseessa substantiiville eikä adjektiiville tyypillisessä asemassa. Tällaista käyttöä edustaa ensinnäkin tiedon lähdettä ilmaiseva adpositiorakenne, jonka muodostavat postpositio mukaan (tai vastaava) ja genetiivilauseke, jonka edussanana on mA-loppuinen sana (c). Vartaloverbinä on yleensä kognitiivinen tai havaintoverbi kuten muistaa, tietää, kuulla, nähdä tai sanomisverbi kuten sanoa tai kertoa. Ilmaustyyppi on kiteytynyt.

(c)
Kuuleman mukaan samantyyppistä järjestelmää aiotaan käyttää MM-kisojen eurooppalaisia osanottajia karsittaessa. (l) | Isäni kertoman mukaan kello on erikoisen tarkka testattu yksilö. (l) | Kuoriaista ei tietämäni mukaan ole lähiseuduilla missään muualla. (l) | Hän [äänestäjä] tekee useimmiten valintansa vain tai lähes vain lehdistä lukemansa tai televisiosta näkemänsä perusteella. (l)

Lisäksi mA-lauseke voi esiintyä substantiivin tai NP:n tapaisena muidenkin postpositioiden yhteydessä, esim. tekemänsä tähden (L), Haka oli tänään juuri loppulukujen osoittaman verran parempi (l), sekä suhteutusadjektiivin täydennyksenä, esim. kuvailemani kaltainen (l).

Agenttipartisiippimainen mA-lauseke esiintyy joskus myös lauseenjäsenenä NP:n tavoin: subjektina, objektina tai adverbiaalina (d) (vartaloverbi voi tällöin olla muukin kuin ryhmässä c). Näissä yhteyksissä mA-sana on toisaalta kuin substantiivi, toisaalta kuin agenttipartisiippi ilman substantiivipääsanaa, ja se saa agenttipartisiipille ominaisia verbilähtöisiä laajennuksia. Joissakin tapauksissa sana on tulkittavissa myös selväksi substantiiviksi: lausuma ’lausunto’, väittämä ’väite’ (e).

(d)
Myös NN:n poliisille esitutkinnassa kertoma poikkesi hieman hänen maanantaina lausumastaan. (L) | Jääkiekkoilija Teemu Selänteen Amerikassa vuolema näkyy jo monipuolisesti Suomessakin. (L) | Eeva saa tahtomansa läpi. (L) | Rehtori Kaija Sorsa on sitä mieltä, että lasten kertomaan ja näkemään on syytä suhtautua vakavasti. (L)
(e)
Hänen lausumansa oli tuloksen kannalta ratkaiseva. ’se mitä hän lausui’ ~ ’hänen lausuntonsa’ | Naisasialiitto Unionin kirjoittajien väittämän mukaan yli 80 prosenttia raiskauksista tapahtuu sukulaisten ja tuttujen kesken. (L)

Lisäksi mA-sanoilla on yhtä suoritus- tai tapahtumakertaa ilmaisevaa kiteytynyttä käyttöä, jossa on etumääritteenä yksilöivä adjektiivi ensi, toinen, sama, viime tai pronomini se, tämä tai vastaava (f). mA-sana on adessiivissa tai ablatiivissa, ja verbivalikoima on laajempi kuin tiedon lähdettä ilmaisevassa tyypissä (c).

(f)
ensi kuulemalta ~ kuulemalla, tällä tietämällä, siltä istumalta, ensi yrittämällä, ensi ajattelemalta, sitten viime näkemän, sillä siunaamalla (skt)
 
– – hirsi tupsahti ensi laittamalla sijoilleen – –. (K) | Myynnissä ollut asunto ostettiin melkein siltä käymältä. (L) | Innostui tuosta Perttikin niin, että samalta seisomalta sosiaalitoimistoon meni. (l)

Huom. Muita kiteytyneitä mA-rakenteita ovat esim. kiitos kysymästä, ei rihman kiertämää, pihtien pitämät, kello viiden tietämissä, käden ulottuman päässä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot