Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > juhli-nta, hyväksy-ntä > § 237 ntA-johdinta suosivia verbityyppejä

§ 237 ntA-johdinta suosivia verbityyppejä

Johdin ntA liittyy yleisimmin kaksitavuisiin i- ja O-vartaloihin (ryömi-ntä, huuhdo-nta) sekä kolmitavuisiin i- ja ksU-vartaloihin (liikehdi-ntä, töpeksi-ntä, paheksu-nta). Lisäksi kantoina esiintyy kaksitavuisia U-, A- ja e-vartaloita (puhu-nta, siirrä-ntä, pure-nta) sekä supistuma- ja itse-vartaloita. (» § 222 asetelma 73.) Johdin liittyy (heikkoon) vokaalivartaloon. Loppuvokaali säilyy muissa kuin supistumavartaloissa, joiden pitkä vokaaliaines lyhenee (ohja-nta, tarjo-nta), ja itse-vartaloissa, joista jää pois tse-aines (harki-nta).

Muodostus on produktiivista i-, O- ja ksU-vartaloista:

 
‑i- > etsintä, juhlinta, kosinta, kähmintä, laadinta, nautinta, onginta, pesintä, pohdinta, poiminta, syrjintä, tutkinta, uusinta | ‑O- > hieronta, kerronta, kiskonta, lahjonta, leivonta, melonta, palvonta, seisonta, sidonta, säilöntä, ulvonta
 
‑hti- > elehdintä, liikehdintä, luonnehdinta | ‑ksi- > halveksinta, uneksinta (PS), hyljeksintä, maleksinta (skt) | ‑ksU- > hyväksyntä, vieroksunta, väheksyntä
 
– – myrskyn mylvintä peittää alleen näyttelijöiden äänet. (l) | Tästä eteenpäin englannin kielestä voi kuitenkin tulla pulma muutenkin kuin kansallisten kielien vaalinnan näkökulmasta. (l) | Asiakkaan neuvonta ja ohjaus on osa jokaisen kuntoutustyöntekijän tehtävää. (a) | – – väkinäistä rupattelua ja paikallaan seisoksintaa piisaa. (l)

Yli kolmitavuisten hti-johdosten ntA-teonnimiä esiintyy vain satunnaisesti, esim. ajelehdinta, hyppelehdintä, vääntelehdintä (E). Muista monitavuisista U-vartaloista kuin ksU-loppuisista ntA-teonnimi ei ole mahdollinen (halveksunta, kummeksunta; *kimpaannunta, *valikoidunta).

Lisäksi johdin ‑ntA liittyy kaksitavuisiin U-verbivartaloihin:

 
‑U- > ammunta, astunta, horjunta, istunta, karjunta, kartunta, kellunta, kiehunta, kukunta, lausunta, notkunta, puhunta, riehunta, räiskyntä, torjunta
 
Ääritapauksina voidaan pitää puhesalia, jossa kaiuntaa pitää olla vähän – –. (l) | Duuman kuohunta olisi kiusallista, mutta ei vielä vaarallista. (l)

Näillä on mm. vartaloltaan deskriptiivisiä U-vartaloisia kantaverbejä, mutta johdetuista U-verbeistä ntA-teonnimiä ei yleensä muodosteta, ei sen paremmin verbi- kuin nominikantaisistakaan, esim. *kaadunta (< kaatua < kaataa), *kuulunta, *käännyntä, *mustunta (< mustua < musta), *nuorrunta; poikkeuksia ovat liityntä, siirryntä, vaihdunta. Deskriptiivisillä kaksitavuisilla i- ja U-verbivartaloilla on ntA-johdoksen rinnalla usein nA- tai ex-johtiminen teonnimi, esim. määintä ~ määkinä, räiskintä ~ räiskinä ~ räiske, loiskunta ~ loiskuna ~ loiske.

ntA-johdostyypissä on suhteellisesti vähemmän leksikaalistumia kuin esim. U-, O- tai Us-johtimisissa teonnimissä. Kaksitavukantaiset ntA-johdokset ovat merkitykseltään yleensä teonnimiä, mutta jotkin niistä myös rajattua kokonaisuutta ilmaisevia, kuten arvonta, karsinta ’karsintakilpailu’, kysyntä, liikunta, toiminta, valvonta, viestintä. Teon tuloksen nimiä ovat esim. hankinta ’hankittu tavara’ ja tartunta (saada tartunta). Kolmitavukantaisissa leksikaalistumia ei juuri ole.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot